TIN NỔI BẬT

-Ket-qua-thuc-hien-Nghi-quyet-04-NQ-TU-trong-6-thang-dau-nam-2018

Nhằm tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn ...

-Tham-chúc-mùng-ngày-Báo-chí-Cách-mạng-Viẹt-Nam-21-6

Sáng ngày 20/6, ông Huỳnh Quốc Trung – Phó Trưởng ban đại diện lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã đến thăm, chúc mừng c&aa ...

-Chap-thuan-chu-truong-dau-tu-tai-cum-cong-nghiep-Dak-La

Ngày 19/6, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 616/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đối với Dự án Nhà máy sản xuất gạch ...

-Ban-hanh-Quy-che-hoat-dong-cua-BCD-thuc-hien-QCDC-o-co-so-

Ngày 20/6, Đảng ủy BQL Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Ban Quản ...