TIN NỔI BẬT

Cong-bo-He-thong-quan-ly-chat-luong-ISO-9001-2008-tai-Ban-Quan-ly-Khu-kinh-te-tinh-Kon-Tum

Ngày 14/4/2017, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 46/QĐ-BQLKKT về việc công bố Hệ thống quản l&yac ...

Kiem-tra-hoat-dong-xay-dung-ap-dung-duy-tri-va-cai-tien-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-TCVN-ISO-9001-2008-

Ngày 27/4/2017, Đoàn kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiê ...

Nang-cao-nang-luc-canh-tranh-va-phat-trien-dich-vu-Logistics-Viet-Nam-den-nam-2025-tren-dia-ban-tinh-Kon-Tum

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 259/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và ...

Chi-bo-Cong-ty-DTPTHT-Khu-kinh-te-tinh-to-chuc-Dai-hoi-Chi-bo-lan-thu-IV-nhiem-ky-2017--2020

Được sự đồng ý của Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, ngày 21 tháng 4 năm 2017, Chi bộ Công ty ĐTPTHT Khu kinh tế tỉnh tổ chức Đại ...