TIN NỔI BẬT

-MOI-TRUONG-Trien-khai-cong-tac-phong-ngua-ung-pho-va-khac-phuc-vu-viec-su-co-moi-truong

Ngày 18/10, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh ban hành Văn bản số 476/BQLKKT-TNMT về đôn đốc các cơ sở sản xuất kinh doanh có ...

-KCN-Ban-hanh-Quy-che-phoi-hop-dam-bao-an-ninh-trat-tu-tai-khu-cong-nghiep-Hoa-Binh

Khu Công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 1) nằm ở cửa ngõ phía Nam thành phố Kon Tum, với diện tích quy hoạch là ...

-Xac-nhan-dang-ky-ke-hoach-bao-ve-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-tai-Khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-Bo-Y

Ngày 18/10, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã có văn bản xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án “Xưởn ...

-Ket-nap-dang-vien-moi

Chiều ngày 17/10/2017, Chi bộ Công ty ĐTPTHT Khu kinh tế tỉnh thuộc Đảng bộ cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã tổ chức Lễ kế ...