TIN NỔI BẬT

-Ban-hanh-ke-hoach-huong-ung-ngay-moi-truong-the-gioi-nam-2018

Căn cứ văn bản số 738/STNMT-CCBVMT, ngày 10/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hàn ...

-Chap-thuan-chu-truong-dau-du-an-san-xuat-vien-nen-nang-luong-tai-CCN-Dak-La

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 489/QĐ-UBND về quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án sản xuất viên nén năng lượng của C&oci ...

-Thong-nhat-chu-truong-du-an-dau-tu-tai-KKT-cua-khau-quoc-te-Bo-Y

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 455/QĐ-UBND thống nhất chủ trương đầu tư đối với dự án Cơ sở chế biến rác thải ...

-Ke-hoach-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-Ho-Chi-Minh-nam-2018-

Thực hiện Kế hoạch số 81-KH/HU, ngày 28/2/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Hồi về kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong ...