* 290 tỷ đồng đầu tư vào KKT, KCN trong 10 tháng đầu năm 2018

Với những nỗ lực trong cải thiện môi trường đầu tư, từ đầu năm 2018 đến nay, tổng vốn thu hút đầu tư trên địa bàn khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp gần 290 tỷ đồng với trên 14 dự án đã được cấp chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nâng tổng số dự án đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lên 46 dự án với tổng vốn đăng ký trên 1.500 tỷ đổng (Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y 32 dự án, các khu công nghiệp 14 dự án). Hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp trong các KKT, KCN khá ổn định, tốc độ tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước; nhiều doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất…

Những tháng cuối năm 2018, Ban quản lý Khu kinh tế sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường các giải pháp tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu đầu tư cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt là việc hỗ trợ cho các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư về các lĩnh vực như cấp phép xây dựng, giao đất, cho thuê đất, đánh giá tác động môi trường, lao động …

KHTH