Báo cáo kết quả triển khai các nội dung hoạt động thông tin đối ngoại giai đoạn 2015-2017

 Báo cáo kết quả triển khai các nội dung hoạt động thông tin đối ngoại giai đoạn 2015-2017. Tải về: File đính kèm.