* CCHC: Chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn số 2938/UBND-NC yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố chấn chỉnh việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

(Ảnh minh hoạ)

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương: Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Rà soát, chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông phù hợp với thông tin thủ tục hành chính đã được công bố và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị; hướng dẫn đầy đủ việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức nhằm hạn chế tối đa việc cá nhân, tổ chức phải đi lại nhiều lần; khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành chính và quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính có sai sót, trễ hạn theo quy định.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát nội bộ việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót và kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, cửa quyền, gây phiền hà trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức.

Thực hiện nghiêm túc quy định về kiểm soát thủ tục hành chính; không tự đặt thêm các yêu cầu, điều kiện hoặc quy định trong giải quyết thủ tục hành chính; trường hợp phát hiện thủ tục hành chính không cần thiết, bất hợp lý phải kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

Văn phòng