* CCHC: Kiểm tra, đánh giá, chấm điểm công tác cải cách hành chính nhà nước tại BQL Khu kinh tế tỉnh

Sáng 24/11, Tổ giúp việc Hội đồng kiểm tra, đánh giá, chấm điểm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã tiến hành kiểm tra các tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định kiểm tra thực tế để phục vụ đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2017 tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

Nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung đánh giá kết quả thực hiện các tiếu chí, tiêu chí thành phần gồm:

- Các yêu cầu về nội dung công khai TTHC: (1) Bảng niêm yết công khai TTHC; (2) Danh mục TTHC theo từng lĩnh vực; (3) công khai đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị đang có hiệu lực thi hành; (4) công khai đầy đủ các bộ phận tạo thành của từng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị đang có hiệu lực thi hành.

- Mức độ kịp thời của việc công khai TTHC. Công khai nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức.

- Tỷ lệ văn bản của đơn vị được trao đổi với các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử. Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản.

- Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Cập nhật các thay đổi của VBQPPL liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào Hệ thống quản lý chất lượng. Thực hiện đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo tối thiểu một năm một lần. Thực hiện công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

- Tỷ lệ TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa. Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Trang thiết bị của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Tiếp nhận hồ sơ có giao phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức. Theo dõi việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính bằng sổ hoặc bằng máy.

- Lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Thực hiện việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi để xảy ra sai sót trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đánh giá, công tác cải cách hành chính được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh duy trì thực hiện, đáp ứng yêu cầu, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã triển khai đồng bộ việc kiểm soát, công khai thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”; ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và kịp thời công bố, niêm yết tại bộ phận một cửa, trên cổng thông tin điện tử của Ban; Xây dựng Kế hoạch nâng cấp dịch vụ công trực tyến lên cấp độ 3, 4 trong một số lĩnh vực.

Hiện, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đang phối hợp với Bưu điện tỉnh cung cấp 45 dịch vụ thuộc nhiều lĩnh vực quản lý nhằm giảm thủ tục, thời gian và chi phí đi lại cho tổ chức, cá nhân.

Qua kiểm tra, Tổ giúp việc Hội đồng kiểm tra, đánh giá, chấm điểm công tác cải cách hành chính đã đánh giá với tổng số điểm đạt được là 15.5/16 điểm.

Văn phòng