* Công bố danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Ngày 05/12,  Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 1295/QĐ-UBND về Công bố Danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum.

Theo Quyết định, có 05 thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y gồm: Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai, Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hoà, Công ty TNHH Mía Đường TTC Attapeu, Công ty Cổ phần Giao dịch hàng hóa Sơn Tín và Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai.

Định kỳ hàng tháng (trước ngày 05 của tháng tiếp theo) hoặc khi có yêu cầu đột xuất, thương nhân được công bố tại Quyết định này có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình hoạt động và kết quả thực hiện về Sở Công Thương tỉnh Kon Tum để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018.

Văn phòng BQL cửa khẩu quốc tế  Bờ Y