* Công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tỉnh Kon Tum

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hanhg Quyết định số 221/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2017 đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh.

Theo đó, Chỉ số cải cách hành chính của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh năm 2017 là 93 điểm xếp loại xuất sắc, xếp thứ 3/20 sở, ban ngành được xếp loại.

Quyết định giao thủ trưởng đơn vị tổ chức quán triệt kết quả đánh giá, xếp loại công tác CCHC nhà nước năm 2017 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.

Văn phòng