* Công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành văn bản số 2165/UBND-HTKT về công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó,  UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện công tác quản lý, phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn theo quy định tại Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương tăng cường công tác kêu gọi, thu hút doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp.

Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, đánh giá thực hiện quy hoạch, chính sách, pháp luật, hiệu quả hoạt động của các cụm công nghiệp theo quy định tại Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ; thực hiện chế độ báo cáo theochỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1780/VP-HTKT ngày 27/7/2018 và các quy định hiện hành.

Xem văn bản tại đây!

BBT