* Giải ngân vốn đầu tư 8 tháng đầu năm đạt hơn 78% kế hoạch cả năm 2017

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2017 tại Văn bản số 1423/UBND-KT ngày 05/6/2017. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã có báo cáo số 164/BC-BQLKKT về tình hình thực hiện vốn đầu tư.

Theo đó, năm 2017 số vốn được giao là 24.809.000.000 đồng, đã giải ngân là 19.492.000.000 đồng, đạt 78,56% kế hoạch vốn được giao. Ban quản lý Khu kinh tế đã chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý dự án đẩy nhanh công tác giải ngân, công tác thanh quyết toán và xử lý các khoản nợ theo quy định.

Phòng KHTH