* Hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Qúy IV năm 2018

Ngày 10/10, Ban quản lý Khu kinh tế (BQLKKT) đã ban hành hướng dẫn triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật Quý IV/2018

1. Nội dung, đối tượng phổ biến:

1.1. Đối với toàn thể CBCC, VC, NLĐ cơ quan:

- Trong quý IV/2018 tập trung phổ biến, quán triệt các nội dung của Luật quy hoạch, Luật quản lý nợ công, Luật trợ giúp pháp lý, Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, Công văn số 2249/UBND-TD ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh về chấn chỉnh công tác tiếp công dân... và các quy định khác có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp; các quy định về tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp, cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh; phòng chống tham nhũng, lãng phí; khiếu nại, tố cáo; môi trường; phòng, chống cháy nổ...

- Tiếp tục phổ biến các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính; các quy định pháp luật chuyên ngành gắn với chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; các quy định về dân sự, hành chính, đất đai, xây dựng, lao động, đầu tư, thuế, an toàn giao thông, quy chế dân chủ cơ sở.

- Phổ biến các văn bản pháp luật quan trọng khác do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương ban hành, nhất là các văn bản liên quan đến tình hình kinh tế - chính trị - văn hóa xã hội ở địa phương; các cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến quá trình đầu tư, xây dựng, phát triển Khu kinh tế, Khu công nghiệp (đặc biệt là các nội dung của Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/7/2018). Đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền các văn bản pháp luật đã được phổ biến, tuyên truyền trong Quý III/2018 nhưng chưa được phổ biến sâu rộng.

1.2. Đối với đối tượng là ĐVTN cơ quan: Tập trung phổ biến pháp luật về Luật hôn nhân và gia đình; Luật thanh niên; Luật giao thông đường bộ; Luật bảo vệ môi trường; Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên; Kế hoạch số 1181/KH-UBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh  về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” giai đoạn 2018-2020;...

1.3. Đối với đối tượng là đoàn viên Công đoàn cơ quan: Tập trung phổ biến Bộ luật lao động; Luật công đoàn; Luật khiếu nại; Luật tố cáo; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật bình đẳng giới; Luật phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản liên quan đến việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; quyền và nghĩa vụ của đoàn viên Công đoàn; các quy định về tiền lương, thời gian làm việc, nghỉ ngơi, kỷ luật lao động; các hoạt động, phong trào thi đua chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023...

1.4. Đối với cán bộ, công chức, người lao động và chiến sĩ các ngành công tác tại CKQT Bờ Y: Chủ động phối hợp với các ngành (Hải quan, Biên phòng, Y tế...) tập trung phổ biến các văn bản pháp luật về quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính, kinh tế, xã hội liên quan đến vị trí công tác như: Luật xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật an ninh quốc gia; Nghị định số 34/2014/NĐ-CP, ngày 29/4/2014 về Quy chế khu vực biên giới đất liền; Nghị định số 112/2014/NĐ-CP về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; Nghị định số 14/2018/NĐ-CP, ngày 23/01/2018 quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới; Nghị định số 12/2018/NĐ-CP, ngày 23/01/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2015/NĐ-CP, ngày 02/01/2015 quy định chi tiết phạm vi, địa bàn hoạt động hải quan; Kế hoạch 630/KH-UBND, ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh...

(*)Tùy theo đối tượng và và phạm vi điều chỉnh của các văn bản luật để lựa chọn nội dung phổ biến, tuyên truyền cho phù hợp.

2. Hình thức phổ biến:

- Thông qua Hội nghị cơ quan, các buổi sinh hoạt đoàn thể để phổ biến trực tiếp các nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật.

- Tổ chức các buổi phổ biến, giáo dục về pháp luật; niêm yết các văn bản pháp luật tại Trụ sở cơ quan, nơi làm việc của các đơn vị trực thuộc.

- Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền; tổ chức thực hiện tốt mô hình "Ngày pháp luật".

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên Trang TTĐT (Website) của cơ quan BQLKKT.

- Tham gia, phối hợp tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật do các cấp, ngành tổ chức.

- Lồng ghép các hoạt động VHVN-TDTT để phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật.

BBT