* Hướng dẫn triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật Quý II/2018

Căn cứ Văn bản số 349/STP-PBGDPL, ngày 09/4/2018 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Quý II/2018. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) hướng dẫn triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật Quý II/2018 tại BQLKKT tỉnh như sau:

I. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC PHỔ BIẾN:

1. Nội dung, đối tượng phổ biến:

1.1. Đối với toàn thể CBCC, VC, NLĐ cơ quan:

- Trong quý II/2018 tập trung phổ biến, quán triệt các nội dung của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Luật trợ giúp pháp lý; Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước; Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật tiếp cận thông tin; Luật quản lý ngoại thương và các quy định khác có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp; các quy định về tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp, cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh; phòng chống tham nhũng, lãng phí; khiếu nại, tố cáo; môi trường; phòng, chống cháy nổ...

- Tiếp tục phổ biến các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính; các quy định pháp luật chuyên ngành gắn với chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; các quy định về dân sự, hành chính, đất đai, xây dựng, lao động, đầu tư, thuế, an toàn giao thông, quy chế dân chủ cơ sở.

- Phổ biến các văn bản pháp luật quan trọng khác do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương ban hành, nhất là các văn bản liên quan đến tình hình kinh tế - chính trị - văn hóa xã hội ở địa phương; các cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến quá trình đầu tư, xây dựng, phát triển Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp. Đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền các văn bản pháp luật đã được phổ biến, tuyên truyền trong Quý I/2018 nhưng chưa được phổ biến sâu rộng.

1.2. Đối với đối tượng là ĐVTN cơ quan: Tập trung phổ biến pháp luật về Luật hôn nhân và gia đình; Luật thanh niên; Luật giao thông đường bộ; Luật bảo vệ môi trường; Quyết định số 288/QĐ-TTg, ngày 21/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015”; Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên...

1.3. Đối với đối tượng là đoàn viên Công đoàn cơ quan: Tập trung phổ biên Bộ luật lao động; Luật công đoàn; Luật khiếu nại; Luật tố cáo; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật bình đẳng giới; Luật phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản liên quan đến việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; quyền và nghĩa vụ của đoàn viên Công đoàn; các quy định về tiền lương, thời gian làm việc, nghỉ ngơi, kỷ luật lao động; các hoạt động, các phong trào thi đua tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023...

1.4. Đối với cán bộ, công chức, người lao động và chiến sĩ các ngành công tác tại CKQT Bờ Y: Chủ động phối hợp với các ngành (Hải quan, Biên phòng, Công an, Y tế...) tập trung phổ biến các văn bản pháp luật về quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính, kinh tế, xã hội liên quan đến vị trí công tác như: Luật xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật an ninh quốc gia; Nghị định số 34/2014/NĐ-CP, ngày 29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền; Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; Nghị định số 14/2018/NĐ-CP, ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới; Nghị định số 12/2018/NĐ-CP, ngày 23/01/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2015/NĐ-CP, ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi, địa bàn hoạt động hải quan...

(*)Tùy theo đối tượng và và phạm vi điều chỉnh của các văn bản luật để lựa chọn nội dung phổ biến, tuyên truyền cho phù hợp.

2. Hình thức phổ biến:

- Thông qua Hội nghị cơ quan, các buổi sinh hoạt đoàn thể để phổ biến trực tiếp các nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật.

- Tổ chức các buổi phổ biến, giáo dục về pháp luật; niêm yết các văn bản pháp luật tại Trụ sở cơ quan, nơi làm việc của các đơn vị trực thuộc.

- Tổ chức thực hiện tốt "Ngày pháp luật".

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên Trang TTĐT (Website) của cơ quan BQLKKT tỉnh

- Tham gia, phối hợp tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật do các cấp, ngành tổ chức.

- Lồng ghép các hoạt động VHVN-TDTT để phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các Phòng, đơn vị trực thuộc:

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ thường xuyên trong hoạt động của cơ quan.

- Hướng dẫn, phổ biến các nội dung theo yêu cầu đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đồng thời đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong mọi hoạt động.

2. Văn phòng BQLKKT tỉnh:

- Hướng dẫn các Phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo Kế hoạch đề ra.

- Tham mưu triển khai thực hiện tốt mô hình "Ngày pháp luật" tại cơ quan.

- Thực hiện việc niêm yết công khai tại Trụ sở cơ quan các VBQPPL, văn bản chi tiết hướng dẫn thi hành theo quy định về Quy chế dân chủ cơ sở.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch này tại BQLKKT tỉnh, tham mưu lãnh đạo báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) theo quy định.

3. Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Bờ Y: Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt công tác phổ biến các văn bản QPPL có liên quan đến công tác phòng chống tội phạm qua biên giới, gian lận thương mại; tổ chức niêm yết công khai đầy đủ các văn bản QPPL, thủ tục hành chính có liên quan đến công tác XNC, XNK tại cửa khẩu Quốc tế Bờ Y.

4. Ban Biên tập Trang TTĐT của BQLKKT tỉnh: Chuyển tải đầy đủ các văn bản QPPL có liên quan đến Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, nhất là các văn bản mới ban hành lên Trang thông tin điện tử (website) của cơ quan để cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, các doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhân dân biết, cập nhật, tìm hiểu, tra cứu.