* Hướng dẫn trình tự thực hiện dự án đầu tư vào KKT, KCN, CCN

HƯỚNG DẪN

Trình tự thực hiện dự án đầu tư vào Khu kinh tế, các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp Đăk La trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Tùy thuộc tính chất, quy mô và điều kiện của từng dự án; dự án đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (KKT), các Khu công nghiệp (KCN), Cụm công nghiệp Đăk La trên địa bàn tỉnh Kon Tum được thực hiện tại Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum (Ban quản lý) theo một hoặc một số bước sau đây([1]):

(Nhà đầu tư tự thực hiện các bước hoặc liên hệ Tổ hỗ trợ đầu tư của Ban quản lý để được hướng dẫn, hổ trợ thực hiện).

Bước 1: Giới thiệu địa điểm đầu tư:

- Nhà đầu tư khảo sát, đề nghị giới thiệu và cung cấp thông tin quy hoạch đối với địa điểm dự kiến đầu tư (nếu có nhu cầu) (Mẫu hồ sơ - PHỤ LỤC I) gửi văn thư Ban quản lý.

- Văn thư, tổ hỗ trợ đầu tư kiểm tra hồ sơ và chuyển Phòng quản lý Quy hoạch và xây dựng; trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì trả hồ sơ và hướng dẫn nhà đầu tư làm lại hồ sơ.

- Phòng quản lý Quy hoạch và xây dựng tham mưu giải quyết.

- Lãnh đạo ban ký ban hành văn bản.

- Thời gian giải quyết: không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý:

* Ban quản lý giải quyết đối với các dự án đầu tư vào các địa bàn sau: KCN Hòa Bình - giai đoạn 1, CCN Đăk La; Các khu chức năng trong KKT gồm: Khu I, Khu II, Khu III; KCN Bờ Y, Khu trung tâm thương mại quốc tế Bờ Y; Các khu đô thị: Bắc Bờ Y, Tây Bờ Y, Nam Bờ Y.

* Ban quản lý chuyển hồ sơ đề nghị UBND huyện Ngọc Hồi phối hợp giải quyết đối với các dự án đầu tư vào địa bàn khác trong KKT do huyện Ngọc Hồi quản lý Quy hoạch xây dựng.

* Trường hợp có nhiều nhà đầu tư cùng đăng ký thực hiện dự án trên cùng một lô đất và có tính chất đầu tư như nhau hoặc lô đất có giá trị thương mại cao, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật. 

Bước 2: Quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

(Danh mục dự án thực hiện thủ tục đầu tư - PHỤ LỤC 2)

- Nhà đầu tư kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài tại địa chỉ: (http://dautunuocngoai.gov.vn/fdi)

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến, nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Bộ phận một cửa của Ban quản lý([2]).

1. Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư:

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư cho Bộ phận một cửa của Ban quản lý([3]). (Mẫu hồ sơ – PHỤ LỤC 3)

- Bộ phận một cửa, tổ hỗ trợ đầu tư kiểm tra hồ sơ và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý đầu tư; trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì trả hồ sơ và hướng dẫn nhà đầu tư làm lại hồ sơ.

- Phòng quản lý đầu tư tham mưu lấy ý kiến hoặc tổ chức họp các cơ quan liên quan để thẩm định về nội dung dự án đầu tư; Tổng hợp ý kiến tham gia và báo cáo đề xuất.

- Ban quản lý lập báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh theo từng loại dự án.

* Đối với dự án đầu tư trong Cụm công nghiệp Đăk La, tổ hổ trợ đầu tư chuyển hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư giải quyết; Sở Kế hoạch và Đầu tư giải quyết và chuyển kết quả cho Ban quản lý hoặc trả trực tiếp cho Nhà đầu tư.

- Sau khi có quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền, Lãnh đạo ban ký ban hành Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối thì thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

- Thời gian giải quyết:

+ Thời gian quyết định chủ trương đầu tư: Quyết định của chủ trương của UBND tỉnh là 15 ngày; Quyết định chủ trương của Thủ tướng Chính phủ là 50 ngày; Quyết định chủ trương của Quốc Hội tối thiểu là 180 ngày (Theo Chương trình và kỳ họp của Quốc hội).

+ Thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

Lưu ý:

1. Đối với nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế thì sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định, nhà đầu tư thực hiện thủ tục thành lập tổ chức kinh tế để triển khai dự án đầu tư và các hoạt động kinh doanh. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thành lập tổ chức kinh tế thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc pháp luật khác tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.

2. Cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư và thủ tục đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài:

Ngoài thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật Đầu tư, Nghị định 118/2015/NĐ-CP và pháp luật về doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài có quyền thực hiện các thủ tục trên tại một đầu mối là Ban quản lý khu kinh tế:

- Ban quản lý khu kinh tế gửi hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch đầu tư);

- Sở Kế hoạch đầu tư xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo ý kiến cho Ban quản lý; Trong trường hợp có yêu cầu điều chỉnh hoặc bổ sung hồ sơ đăng ký đầu tư hoặc hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, Ban quản lý  thông báo 01 lần về toàn bộ nội dung không hợp lệ cho nhà đầu tư;

- Căn cứ hồ sơ đăng ký đầu tư và hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp đã tiếp nhận, Sở Kế hoạch và đầu tư và Ban quản lý có trách nhiệm phối hợp xử lý hồ sơ và trả kết quả cho nhà đầu tư tại Ban quản lý.

2. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư([4]):

- Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Bộ phận một cửa của Ban quản lý. (Mẫu hồ sơ – PHỤ LỤC 3);

- Bộ phận một cửa, tổ hỗ trợ đầu tư kiểm tra hồ sơ và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý đầu tư; trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì trả hồ sơ và hướng dẫn nhà đầu tư làm lại hồ sơ.

- Phòng quản lý đầu tư tham mưu lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về nội dung dự án đầu tư hoặc tổ chức họp các cơ quan liên quan để lấy ý kiến trực tiếp; Tổng hợp ý kiến tham gia và báo cáo đề xuất.

- Lãnh đạo ban ký ban hành Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối thì thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

* Đối với dự án đầu tư trong Cụm công nghiệp Đăk La thì tổ hổ trợ đầu tư nhận và chuyển hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư giải quyết (không qua bộ phận một cửa); Sở Kế hoạch và Đầu tư giải quyết và chuyển kết quả cho Ban quản lý hoặc trả trực tiếp cho Nhà đầu tư.

- Thời hạn thực hiện: không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Thực hiện về Môi trường và Phòng cháy, chữa cháy (2 thủ tục này có thể làm đồng thời cùng lúc):

1. Về môi trường: (Danh mục dự án thực hiện– PHỤ LỤC 4):

1.1 Đối với dự án phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường:

- Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Tổ hỗ trợ đầu tư của Ban quản lý([5]) (kèm phí thẩm định theo quy định để nộp cho cơ quan thẩm định)([6]). (Mẫu hồ sơ, phí PHỤ LỤC 5)

- Tổ hổ trợ đầu tư kiểm tra hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường; trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì trả hồ sơ và hướng dẫn nhà đầu tư làm lại hoặc bổ sung hồ sơ.

- Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết và chuyển kết quả cho Ban quản lý hoặc trả trực tiếp cho Nhà đầu tư.

- Thời gian thực hiện: không quá 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

1.2. Đối với dự án đăng ký Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Bộ phận một cửa của Ban quản lý (Mẫu hồ sơ – PHỤ LỤC 6).

- Bộ phận một cửa, tổ hổ trợ đầu tư kiểm tra hồ sơ  và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý Quy hoạch -Xây dựng; trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì trả hồ sơ và hướng dẫn nhà đầu tư làm lại hoặc bổ sung hồ sơ.

- Phòng Quản lý Quy hoạch -Xây dựng tham mưu giải quyết.

- Lãnh đạo ban ký bản xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường. Trường hợp chưa xác nhận, BQL KKT sẽ có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

- Thời gian giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Thẩm duyệt về Phòng cháy, chữa cháy.

- Đối tượng dự án thực hiện và danh mục hồ sơ: (Mẫu hồ sơ, phí - PHỤ LỤC 7).

- Nhà đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ cho Tổ Hỗ trợ đầu tư của Ban quản lý ([7]) (kèm phí thẩm định theo quy định để nộp cho cơ quan thẩm định)[8].

-Tổ hỗ trợ đầu tư kiểm tra hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (công an tỉnh); trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì trả hồ sơ và hướng dẫn nhà đầu tư làm lại hoặc bổ sung hồ sơ.

- Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giải quyết và chuyển kết quả cho Ban quản lý hoặc trả trực tiếp cho Nhà đầu tư.

- Thời gian thực hiện:

+ Đối với thiết kế cơ sở: Không quá 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm A; không quá 05 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và C.

+ Đối với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công: Không quá 15 ngày làm việc đối với dự án, công trình nhóm A; không quá 10 ngày làm việc đối với dự án, công trình nhóm B và C.

Lưu ý : Đối với các dự án, công trình không thuộc danh mục quy định tại Phụ lục 7 vẫn phải thiết kế bảo đảm yêu cầu về PCCC theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC nhưng không bắt buộc phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

Bước 4. Giao lại đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

- Trước khi cho thuê dất, giao lại đất, Nhà đầu tư phải thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án (danh mục dự án phải ký quỹ, quy định về ký quỹ - PHỤ LỤC 8)

1. Giao lại đất, cho thuê đất trong Khu kinh tế (đối với quỹ đất tỉnh giao cho Ban quản lý):

- Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Bộ phận một cửa của Ban quản lý (mẫu hồ sơ – PHỤ LỤC 9)

- Bộ phận một cửa, Tổ hỗ trợ đầu tư kiểm tra hồ sơ và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý Quy hoạch -Xây dựng; trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì trả hồ sơ và hướng dẫn nhà đầu tư làm lại hồ sơ.

- Phòng Quản lý Quy hoạch -Xây dựng tham mưu lập thủ tục đề nghị UBND tỉnh giao đất cho Ban quản lý (gửi Sở Tài nguyên và Môi trường).

- Khi có quyết định giao đất của UBND tỉnh, Phòng Quản lý Quy hoạch -Xây dựng tham mưu ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án, quyết định và hợp đồng cho thuê, giao lại đất cho nhà đầu tư.

- Lãnh đạo ban ký các văn bản ký quỹ, quyết định và hợp đồng cho thuê, giao lại đất.

- Tổ hỗ trợ đầu tư chuyển hồ sơ đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường và cơ quan thuế cấp giấy chững nhận quyền sử dụng đất (Giấy CNQSDĐ), các nghĩa vụ tài chính  cho nhà đầu tư.

- Thời gian giải quyết: Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Trường hợp thuê mặt bằng trong khu vực nhà Kiểm soát liên hợp thì Ban quản lý cửa khẩu ký hợp đồng thuê mặt bằng với nhà đầu tư ngay sau khi dự án được chấp thuận đầu tư mà không cần thực hiện các thủ tục trên).

2. Thuê đất trong KCN Hòa Bình (giai đoạn 1)

- Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Bộ phận một cửa của Ban quản lý (mẫu hồ sơ – PHỤ LỤC 9).

- Bộ phận một cửa, tổ hổ trợ đầu tư kiểm tra hồ sơ và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý Quy hoạch -Xây dựng; trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì trả hồ sơ và hướng dẫn nhà đầu tư làm lại hồ sơ.

- Phòng Quản lý Quy hoạch -Xây dựng tham mưu ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án và chuyển hồ sơ cho Công ty đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế (Công ty hạ tầng);

- Công ty hạ tầng ký hợp đồng cho thuê lại đất (bao gồm cả tiền sử dụng hạ tầng) và chuyển hồ sơ đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan thuế để cấp Giấy CNQSDĐ và các nghĩa vụ tài chính cho nhà đầu tư.

- Thời gian giải quyết: Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. Thuê đất trong cụm công nghiệp Đăk La:

- Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Tổ hổ trợ đầu tư của Ban quản lý([9]) (mẫu hồ sơ – PHỤ LỤC 9).

-Tổ hổ trợ đầu tư kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì trả hồ sơ và hướng dẫn nhà đầu tư làm lại hồ sơ; hướng dẫn Nhà đầu tư ký quỹ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sau khi nhà đầu tư đã thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án thì tổ hổ trợ đầu tư chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan thuế để làm thủ tục cho thuê đất, cấp Giấy CNQSDĐ và các nghĩa vụ tài chính cho nhà đầu tư;

- Sau khi Nhà đầu tư đã được thuê đất, Công ty hạ tầng ký hợp đồng sử dụng hạ tầng với nhà đầu tư;

- Thời gian giải quyết: Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Thuê đất trong KCN đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước (thực hiện khi xây dựng KCN mới):

a. Thuê đất để đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN:

- Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Tổ hỗ trợ đầu tư của Ban quản lý([10]) (mẫu hồ sơ – PHỤ LỤC 9).

- Tổ hỗ trợ đầu tư kiểm tra hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Quy hoạch -Xây dựng; trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì trả hồ sơ và hướng dẫn nhà đầu tư làm lại hồ sơ.

- Phòng Quản lý Quy hoạch -Xây dựng tham mưu ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án.

- Tổ hổ trợ đầu tư chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan thuế để làm thủ tục cho thuê đất, cấp Giấy CNQSDĐ và các nghĩa vụ tài chính cho nhà đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN.

- Thời gian giải quyết: Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

b. Đối với các dự án đầu tư trong KCN:

- Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Tổ hổ trợ đầu tư của Ban quản lý (mẫu hồ sơ – PHỤ LỤC 9)

- Tổ hỗ trợ đầu tư kiểm tra hồ sơ và chuyển hồ sơ cho nhà đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN; trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì trả hồ sơ và hướng dẫn nhà đầu tư làm lại hồ sơ;

- Nhà đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN ký hợp đồng cho thuê lại đất, tiền sử dụng hạ tầng và chuyển hồ sơ đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy CNQSDĐ cho nhà đầu tư trong KCN;

- Thời gian giải quyết: Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Xin chuyển mục đích sử dụng đất:

- Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Tổ hỗ trợ đầu tư của Ban quản lý([11]) (mẫu hồ sơ – PHỤ LỤC 10)

- Tổ hỗ trợ đầu tư kiểm tra hồ sơ và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý Quy hoạch – Xây dựng; trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì trả hồ sơ và hướng dẫn nhà đầu tư làm lại hồ sơ.

- Phòng Quản lý Quy hoạch – Xây dựng tham mưu lập thủ tục đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất gửi UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) đối với hồ sơ của tổ chức; gửi UBND huyện, thành phố (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân.

- Thời gian giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Lưu ý: Ban quản lý lấy ý kiến các cơ quan liên quan khi cần thiết.

Bước 5. Thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở và cấp phép xây dựng

1. Thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở: (Danh mục và hồ sơ dự án thực hiện mức phí thẩm định dự án đầu tư, thiết kế cơ sở – PHỤ LỤC 11)

- Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Tổ hỗ trợ đầu tư của Ban quản lý([12]) (kèm phí thẩm định theo quy định để nộp cho cơ quan thẩm định)[13]

- Tổ hỗ trợ đầu tư kiểm tra hồ sơ và chuyển cho Sở Xây dựng; trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì hướng dẫn nhà đầu tư làm lại hoặc bổ sung hồ sơ.

- Sở Xây dựng giải quyết và chuyển kết quả cho Ban quản lý hoặc trả trực tiếp cho Nhà đầu tư.

- Thời gian thực hiện:

+ Dự án nhóm B: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Dự án nhóm C: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Cấp phép xây dựng:

(Danh mục các công trình và hồ sơ cấp phép xây dựng - PHỤ LỤC 12)

2.1. Dự án thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng cấp phép:

- Nhà đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ cho Tổ hỗ trợ đầu tư của Ban quản lý([14])

- Tổ hỗ trợ đầu tư kiểm tra hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Sở Xây dựng; trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì trả hồ sơ và hướng dẫn nhà đầu tư làm lại hồ sơ.

- Sở Xây dựng cấp phép và chuyển kết quả cho Ban quản lý hoặc trả trực tiếp cho Nhà đầu tư;

- Thời gian giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2.2. Dự án thuộc thẩm quyền của Ban quản lý cấp phép:

- Nhà đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ cho Bộ phận một cửa của Ban quản lý

- Bộ phận một cửa, tổ hỗ trợ đầu tư kiểm tra hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Quy hoạch -Xây dựng; Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì trả hồ sơ và hướng dẫn nhà đầu tư làm lại hoặc bổ sung hồ sơ.

- Phòng Quản lý Quy hoạch -Xây dựng tham mưu cấp phép;

- Lãnh đạo Ban quản lý ký giấy phép xây dựng.

- Thời gian giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 6. Triển khai xây dựng công trình

1. Thông báo khởi công xây dựng công trình:

- Nhà đầu tư thông báo cho Ban quản lý thời gian khởi công, dự kiến thời gian hoàn thành công trình xây dựng (Mẫu thông báo- PHỤ LỤC 13).

- Nhà đầu tư thực hiện thủ tục hoàn công xây dựng công trình và đề nghị chứng nhận quyền sử hữu tài sản gắn liền với đất (nếu cần).

- Kiểm tra và chứng nhận đảm bảo phòng cháy, chữa cháy.

Lưu ý:

- Nhà đầu tư chịu trách nhiệm bảo đảm chất lượng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Trong trường hợp cần thiết để đảm bảo thực hiện quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ hoặc để xác định căn cứ tính thuế, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu thực hiện giám định độc lập chất lượng và giá trị của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ.

2. Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường 

(Đối tượng dự án thực hiện: Tại cột 4 PHỤ LỤC 4).

- Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ (mẫu hồ sơ – PHỤ LỤC 14) cho tổ hỗ trợ đầu tư của Ban quản lý([15]);

- Tổ hỗ trợ đầu tư kiểm tra hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường; trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì trả hồ sơ và hướng dẫn nhà đầu tư làm lại hoặc bổ sung hồ sơ.

- Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết và chuyển kết quả cho Ban quản lý hoặc trả trực tiếp cho Nhà đầu tư.

- Thời gian thực hiện:

+ Không quá mười lăm (15) ngày làm việc trong trường hợp không cần tiến hành lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng;

+ Không quá ba mươi (30) ngày làm việc trong trường hợp phải lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng.

Bước 7. Tổ chức hoạt động

1. Khai trình sử dụng lao động

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp bắt đầu hoạt động, doanh nghiệp phải Khai trình việc sử dụng lao động gửi Ban quản lý; định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động trong quá trình hoạt động (Mẫu hồ sơ - PHỤ LỤC SỐ 15).

- Nhà đầu tư nộp Khai trình hoặc Báo cáo cho Văn thư  của Ban quản lý.

- Phòng Quản lý Đầu tư theo dõi tham mưu

- Lãnh đạo Ban quản lý ký văn bản.

2. Cấp Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài

Đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài; Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động (Mẫu hồ sơ - PHỤ LỤC 15).

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài hoặc Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động cho Bộ phận một cửa của Ban quản lý .

- Bộ phận một cửa, tổ hỗ trợ đầu tư kiểm tra hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Đầu tư; trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì trả hồ sơ và hướng dẫn nhà đầu tư làm lại hồ sơ.

- Phòng Quản lý Đầu tư tham mưu giải quyết

- Lãnh đạo ban ký văn bản.

- Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc, đối với trường hợp cấp Giấy phép lao động và 03 ngày làm việc đối với trường hợp Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. Công nhận đủ điều kiện hoạt động:

Danh mục dự án thực hiện: Kinh doanh hàng miễn thuế; Kho ngoại quan; Kho bảo thuế; địa điểm thu gom hàng lẻ; kho xăng dầu; kho hàng không kéo dài; địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung; địa điểm chuyển phát nhanh, hàng bưu chính.

- Nhà đầu tư nộp Hồ sơ cho Tổ hỗ trợ đầu tư của Ban quản lý([16]) (mẫu hồ sơ – PHỤ LỤC 16)

- Tổ hỗ trợ đầu tư kiểm tra hồ sơ và chuyển cho cơ quan Hải quan([17]); trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì trả hồ sơ và hướng dẫn nhà đầu tư làm lại hồ sơ.

- Tổng cục Hải quan cấp phép và chuyển kết quả cho Ban quản lý hoặc trả trực tiếp cho Nhà đầu tư;

- Thời gian giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Riêng đối với hồ sơ công nhận kho hàng không kéo dài, thời gian giải quyết không quá 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 8. Chế độ báo cáo:

Nhà đầu tư lập và gửi cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan đầu mối thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư của địa phương nơi thực hiện dự án đầu tư các loại báo cáo sau: (Mẫu báo cáo – PHỤ LỤC 17).

a) Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ: 06 tháng và 01 năm;

b) Báo cáo đánh giá kết thúc (nếu có);

c) Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khởi công dự án (đối với các dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư);

d) Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi bắt đầu khai thác, vận hành dự án (đối với các dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Ghi chú: Các địa chỉ cần liên hệ để giúp nhà đầu tư thực hiện dự án[18]

 


([1]) Áp dụng Điều 22 Nghị định 118/2015/NĐ-CP

([2]) Điều 23 Nghị định 118/2015/NĐ-CP

([3]) Dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh là 4 bộ; Dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ là 08 bộ; Dự án thuộc thẩm quyền của Quốc Hội là  21 bộ

([4])  Trình tự thủ tục thực hiện theo điều 29 Nghị định 118/2015/NĐ-CP

([5]) Nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường

([6]) Theo Thông tư số 195/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

([7])  Nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an Phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ (Công an tỉnh)

([8]) Theo quy định tại Thông tư số 258/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

([9]) Nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường

([10]) Nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường

([11])  Nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường

([12])  Nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Xây dựng

([13] ) Theo quy định tại Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

([14]) Nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Xây dựng

 

([15]) Nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường

([16]) Hoặc gửi qua đường bưu điện, gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống tiếp nhận thông tin điện tử của cơ quan Hải quan đến  Tổng cục  Hải quan

([17])  Trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y thì chuyển cho Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y; Trong KCN, CCN thì chuyển cho Chi cục Hải quan Kon Tum.

[18] 1. Tại nơi làm việc Ban quản lý Khu kinh tế: Trụ sở chính tại Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y hoặc 145 Urê, TP Kon Tum; Tổ hỗ trợ đầu tư: Lưu Đình Cầu - Chánh văn phòng, Tổ trưởng; Điện thoại: 0905.446.499; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 02603.910606; Fax 02603.866900

2.  Các phòng chuyên môn: Phòng Quản lý Đầu tư: Vũ Trọng Đại - Trưởng phòng; Điện thoại: 0905.099.779;  Phòng Quản lý Quy hoạch và xây dựng: Trần Trung Tuyến - Trưởng phòng;  Điện thoại : 0977.706.999;  Công ty ĐTPTHT Khu kinh tế: Thái Thanh Bình- Giám đốc, điện thoại: 0982590005

3. Tra cứu hướng dẫn và thủ tục hành chính tại Trang TTĐT của Ban quản lý Khu kinh tế: http://www.kkt-kontum.gov.vn