* Kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 2068/KH-UBND, ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh về hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-BQLKKT về xây hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017. Nội dung kế hoạch như sau:

1. Chủ đề: "Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp".

2. Nội dung:

2.1. Về công tác hoàn thiện thể chế: Tiến hành rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách, quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh, xuất nhập khẩu, thuế, đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng,…; các chính sách tư vấn, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

2.2. Về công tác tổ chức thi hành pháp luật:

- Các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; quán triệt, truyền thông, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới ban hành; tác động, hiệu ứng của chính sách, pháp luật đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp; các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; quyền, nghĩa vụ của công dân và biện pháp bảo đảm thực hiện; pháp luật về đất đai, vệ sinh, an toàn thực phẩm, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới lãnh thổ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, bảo vệ quyền tài sản, sở hữu trí tuệ; các điều ước, thỏa thuận quốc tế, nhất là các thỏa thuận hợp tác về pháp luật mà Việt Nam là thành viên;

- Thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư kinh doanh; triển khai nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tăng cường theo dõi thi hành pháp luật, các vấn đề pháp lý phát sinh trong bối cảnh hội nhập quốc tế; các vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội;

- Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; phát huy tinh thần gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên; kết hợp chặt chẽ với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện; củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào chế độ; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật để tạo đồng thuận xã hội; có các giải pháp cụ thể để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

3. Hình thức:

Căn cứ đặc điểm, tình hình và điều kiện công tác của cơ quan, các phòng, đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị liên quan lựa chọn các hình thức triển khai hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017 đảm bảo phù hợp. Có thể lựa chọn các hình thức cơ bản sau:

- Tổ chức học tập tập trung giới thiệu các nội dung pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác của cơ quan, đơn vị.

- Lồng ghép việc phổ biến các văn bản pháp luật với việc tổ chức sinh hoạt của cơ quan, đơn vị, đoàn thể để mỗi cá nhân nắm bắt, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành và tôn trọng pháp luật, cũng như nắm vững chuyên môn nghiệp vụ công tác.

- Tổ chức các hoạt động trực quan, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền theo chủ đề Ngày pháp luật, phát huy vai trò của Trang TTĐT (website) cơ quan trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

- Tổ chức tham gia góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật nhất là đối với các văn bản quy phạm pháp luật quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan.

- Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức về pháp luật.

- Nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn kết với các phong trào thi đua yêu nước của các ngành, các cấp phát động.

- Kết hợp việc phổ biến, giáo dục pháp luật với quá trình giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; việc quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, nội quy, quy chế của cơ quan, sinh hoạt văn hóa – văn nghệ, bài trừ các thủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, phòng, chống các tệ nạn xã hội…

4. Thời gian:

Các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017 được bắt đầu từ ngày 01/10/2017 đến hết ngày 30/11/2017; cao điểm từ ngày 06/11/2017 đến ngày 11/11/2017.

Văn phòng