* Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân. Thực hiện Kế hoạch số 1827/KH-UBND, ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với các mục tiêu sau:

Phấn đấu 100%  cán bộ, công chức, viên chức, lao động cơ quan được phổ biến, thông tin  về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với nội dung và hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật; 100% cán bộ, công chức, viên chức được tham dự các chương trình đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc để cập nhật thông tin về chính sách pháp luật mới ban hành theo quy định; 100% báo cáo viên pháp luật của cơ quan được cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu pháp luật, được tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ để phổ biến, giáo dục pháp luật trong cơ quan; Thực hiện tư vấn, hướng dẫn, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật miễn phí cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tư trong KKT, KCN; duy trì chuyên trang, chuyên mục về pháp luật trên Trang TTĐT cơ quan; 100% các đơn vị trực thuộc thực hiện việc lồng ghép, kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động chuyên môn, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính...; Bảo đảm triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng và nhân rộng các mô hình mới, cách làm mới, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Xem Kế hoạch tại đây!

Văn phòng (tổng hợp).