* Kết quả thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU trong 6 tháng đầu năm 2018

Nhằm tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh được phân công giúp đỡ xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi.

(Đường giao thông nông thôn tại xã Đăk Ang)

Trong 6 tháng đầu năm, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND xã và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc xây dựng thôn (làng) đạt no đủ, vững mạnh, an toàn; hỗ trợ xây dựng các mô hình kinh tế hộ thoát nghèo; các chương trình phát triển kinh tế tại địa phương.

Cử trên 15 lượt cán bộ, đảng viên xuống xã và ủng hộ gần 50 triệu đồng để sửa chữa, nâng cấp một số nhà vệ sinh tại điểm trường tiểu học thôn Đăk Blái – Đăk Rơme.

BBT