* Thông báo chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum vừa ban hành Thông báo số 07/TB-BQLKKT về việc chấm dứt hoạt động của dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 38221000020, cấp ngày 22/12/2014 của Công ty Cổ phần Dương Minh Châu.

Theo đó, Dự án đầu tư xây dựng khách sạn và dịch vụ Dương Minh Châu hết hiệu lực kể từ ngày 30/01/2018. Lý do: Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 48 Luật Đầu tư 2014 và Điểm a, Khoản 2, Điều 41 Nghị Định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

Phòng QLĐT