* Toàn văn Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh giới thiệu toàn văn Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm:

- Nghị quyết về hoàn thiện thể chế thị trường định hướng XHCN. Tải về: File đính kèm.

- Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Tải về: File đính kèm.

- Nghị quyết phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Tải về: File đính kèm.