CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH


-KCN-HOA-BINH-Don-doc-cac-doanh-nghiep-cham-dua-dat-vao-su-dung-

* KCN HÒA BÌNH: Đôn đốc các doanh nghiệp chậm ...

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh vừa ban hành văn bản đề nghị Cổ phần In và Bao bì Kon Tum đưa đất vào sử dụng đúng theo quy định tại khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum.


-MOI-TRUONG-Trien-khai-cong-tac-phong-ngua-ung-pho-va-khac-phuc-vu-viec-su-co-moi-truong

* MÔI TRƯỜNG: Triển khai công tác phòng ngừa, ...

Ngày 18/10, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh ban hành Văn bản số 476/BQLKKT-TNMT về đôn đốc các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ gây ra sự cố môi trường tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, KCN Hòa Bình và CCN Đăk La triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục vụ việc, sự cố môi trường.

Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện các nội dung sau:


-Ke-hoach-trien-khai-thi-hanh-Luat-trach-nhiem-boi-thuongcua-nha-nuoc

* Kế hoạch triển khai thi hành Luật trách nhi ...

Thực hiện Kế hoạch số 2770/KH-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh. Ngày 18/10, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) đã ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước tại cơ quan, đơn vị.


-Ban-hanh-Ke-hoach-trien-khai-De-an-“Xa-hoi-hoa-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-va-tro-giup-phap-ly-giai-doan-2012-2016”-den-nam-2021

* Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Xã hội ...

Nhằm tổ chức thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021” góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 1872/KH-UBND của UBND tỉnh và Kế hoạch số 47/KH-BQLKKT của BQLKKT tỉnh.


-Ke-hoach-thuc-hien-Thoa-thuan-Paris-ve-bien-doi-khi-hau

* Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến ...

Nhằm tăng cường trách nhiệm của các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc BQL Khu kinh tế; các cơ sở SXKD trên địa bàn KKT, các KCN, CCN Đăk La trong việc thực hiện tốt công tác quản lý và BVMT, giảm thiểu việc phát thải khí nhà kính ra môi trường.


-Chien-dich-lam-cho-the-gioi-sach-hon-nam-2017

* Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 20 ...

Với chủ đề “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững”, ngày 14/9, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Kế hoạch về hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017.


-Ho-tro-phap-ly-cho-doanh-nghiep-tren-dia-ban-Khu-kinh-te-khu-cong-nghiep-kum-cong-nghiep

* Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bà ...

Nhằm phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức pháp lý, ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ động phòng, chống rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác QLNN bằng pháp luật. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận, đóng góp ý kiến và sử dụng thông tin pháp luật; cung cấp văn bản QPPL, văn bản QLNN (không thuộc danh mục văn bản bí mật Nhà nước) và giải đáp những vấn đề pháp luật mà doanh nghiệp quan tâm nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.


-Giai-ngan-von-dau-tu-8-thang-dau-nam-dat-hon-78-ke-hoach-ca-nam-2017

* Giải ngân vốn đầu tư 8 tháng đầu năm đạt hơ ...

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2017 tại Văn bản số 1423/UBND-KT ngày 05/6/2017. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã có báo cáo số 164/BC-BQLKKT về tình hình thực hiện vốn đầu tư.


-Ke-hoach-thuc-hien-Chuong-trinh-pho-bien-giao-duc-phap-luat-giai-doan-2017-2021

* Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, g ...

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân. Thực hiện Kế hoạch số 1827/KH-UBND, ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với các mục tiêu sau:


-Tang-cuong-cong-tac-bao-ve-moi-truong-trong-KKT-KCN

* Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong ...

Thực hiện công tác quản lý môi trường trên địa bàn KKT, các KCN, CCN được giao quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh vừa ban hành Văn bản số 342/BQLKKT-TNMT về đôn đốc, chỉ đạo các cơ sở SXKD trong  KCN Hòa Bình thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.


-Ke-hoach-huong-ung-Ngay-phap-luat-nam-2017

* Kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 2068/KH-UBND, ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh về hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-BQLKKT về xây hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017. Nội dung kế hoạch như sau:


Ke-hoach-chi-tiet-thuc-hien-chuong-trinh-XTDT-nam-2017

Kế hoạch chi tiết thực hiện chương trình XTĐT ...

Ngày 01/8/2017 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành kế hoạch số 43/KH-BQLKKT kế hoạch chi tiết Thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư năm 2017 (Thực hiện Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Về việc ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2017 tỉnh Kon Tum)  Tải KH 43   -     Tải QĐ 667 của UBND tỉnh


Ket-luan-cuoc-hop-Ban-bien-tap-website-ngay-26-7-2017

Kết luận cuộc họp Ban biên tập website ngày 2 ...

Chiều ngày 26/7/2017, thực hiện chỉ đạo của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về nội dung thông tin đăng lên website và hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin điện tử cơ quan. Ban biên tập tổ cuộc họp, tham dự cuộc họp có đồng chí Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban trực, Trưởng Ban Biên tập wedsite chủ trì cuộc họp; Trưởng các phòng, đơn vị và các thành viên Ban biên tập.


Uy-quyen-doi-voi-cac-du-an-dau-tu-xay-dung

Ủy quyền đối với các dự án đầu tư xây dựng

Ngày 17/7/2017, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Quyết định số 65/QĐ-BQLKKT về việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh làm chủ đầu tư.


Ban-hanh-Ke-hoach-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-Ho-Chi-Minh

Ban hành Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởn ...

Thực hiện Kế hoạch số 1687/KH-UB, ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh Kon Tum về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum (BQLKKT tỉnh) xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung Kế hoạch như sau:


Trien-khai-thuc-hien-Ke-hoach-so-40-KH-TU-ngay-19-6-2017-cua-Ban-Thuong-vu-Tinh-uy

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 40-KH/TU ngà ...

Căn cứ Kế hoạch số 40-KH/TU, ngày 19/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:


Ban-hanh-Ke-hoach-to-chuc-thi-hanh-phap-luat-ve-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-nam-2017

Ban hành Kế hoạch tổ chức thi hành pháp luật ...

Thực hiện Kế hoạch số 1416/KH-UBND, ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017. Ngày 14/6/2017, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:


Bao-cao-danh-gia-ket-qua-thuc-hien-CCHC-6-thang-dau-nam-2017

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện CCHC 6 thá ...

Ngày 06/6/2017, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành báo cáo số 112/BC-BQLKKT về đánh giá kết quả thực hiện CCHC 6 tháng đầu năm 2017. Nội dung báo cáo như sau:


Thong-bao-ket-luan-giao-ban-ngay-29-5-2017

Thông báo kết luận giao ban ngày 29/5/2017

Ngày 29/5/2017 tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉn, đồng chí Phạm Thanh Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban cơ quan. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban, Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc. Sau khi trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Trưởng ban đã kết luận và chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như sau:


To-chuc-thuc-hien-Giao-uoc-thi-dua-nam-2017

Tổ chức thực hiện Giao ước thi đua năm 2017

Nhằm thực hiện tốt các nội dung đã ký kết giữa các đơn vị trong khối, ngày 16/5/2017 Khối thi đua các cơ quan tham mưu và QLNN về Tài chính, Kinh tế, Kỹ thuật và Lâm nghiệp (gọi tắt Khối), do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh làm Trưởng khối đã thống nhất xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Giao ước thi đua năm 2017.