CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH


-Ket-qua-thuc-hien-giua-nhiem-ky-Nghi-quyet-Dai-hoi-XV-Dang-bo-tinh

* Kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ Nghị quyết ...

Theo báo cáo đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, gắn phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh giai đoạn 2016-2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.


-Ban-hanh-Ke-hoach-thuc-hien-phuong-an-ung-pho-su-co-dam-bao-an-toan-thong-tin-mang

* Ban hành Kế hoạch thực hiện phương án ứng p ...

Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về an toàn thông tin, đưa ra các giải pháp ứng phó khi gặp sự cố mất an toàn thông tin mạng; Đảm bảo nhân lực, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng triển khai kịp thời, hiệu quả phương án ứng cứu sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng; Đảm bảo an toàn thông tin mạng của cơ quan, có khả năng thích ứng một cách chủ động, linh hoạt và giảm thiểu các nguy cơ, đe dọa mất an toàn thông tin trên mạng.


Ban-hanh-ke-hoach-tuyen-truyen-pho-bien-phap-luat-nam-218

Ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp ...

Thực hiện Kế hoạch số 215/KH-UBND, ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 như sau:


-Xay-dung-thuc-thi-phuong-an-don-gian-hoa-che-do-bao-

* Xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa c ...

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND, ngày 02/01/2018 của UBND tỉnh về rà soát và xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-BQLKKT rà soát và xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh.


Thong-bao-hop-ket-luan-giao-ban-co-quan

Thông báo họp kết luận giao ban cơ quan

Ngày 25/12/2017 tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, đồng chí Phạm Thanh Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban cơ quan. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban, Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc. Sau khi trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Trưởng ban đã kết luận và chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như sau:


Ban-hanh-ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-nam-2018

Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 201 ...

Thực hiện Kế hoạch số 995/KH-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch số 3335/KH-UBND ngày 08/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2018.


-CCN-Hoan-tra-mat-bang-mot-so-lo-dat-tai-Cum-cong-nghiep-Dak-La

* CCN: Hoàn trả mặt bằng một số lô đất tại Cụ ...

Cụm công nghiệp Đăk La, xã Đăk La được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 24/5/2016. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh là đơn vị được UBND tỉnh giao quản lý nhà nước Cụm công nghiệp.


-Thong-bao-ket-luan-hop-giao-ban-co-quan

* Thông báo kết luận họp giao ban cơ quan

Ngày 13/11 tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, đồng chí Phạm Thanh Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban cơ quan. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban, Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc. Sau khi trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Trưởng ban đã kết luận và chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như sau:


-KCN-HOA-BINH-Don-doc-cac-doanh-nghiep-cham-dua-dat-vao-su-dung-

* KCN HÒA BÌNH: Đôn đốc các doanh nghiệp chậm ...

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh vừa ban hành văn bản đề nghị Cổ phần In và Bao bì Kon Tum đưa đất vào sử dụng đúng theo quy định tại khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum.


-MOI-TRUONG-Trien-khai-cong-tac-phong-ngua-ung-pho-va-khac-phuc-vu-viec-su-co-moi-truong

* MÔI TRƯỜNG: Triển khai công tác phòng ngừa, ...

Ngày 18/10, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh ban hành Văn bản số 476/BQLKKT-TNMT về đôn đốc các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ gây ra sự cố môi trường tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, KCN Hòa Bình và CCN Đăk La triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục vụ việc, sự cố môi trường.

Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện các nội dung sau:


-Ke-hoach-trien-khai-thi-hanh-Luat-trach-nhiem-boi-thuongcua-nha-nuoc

* Kế hoạch triển khai thi hành Luật trách nhi ...

Thực hiện Kế hoạch số 2770/KH-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh. Ngày 18/10, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) đã ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước tại cơ quan, đơn vị.


-Ban-hanh-Ke-hoach-trien-khai-De-an-“Xa-hoi-hoa-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-va-tro-giup-phap-ly-giai-doan-2012-2016”-den-nam-2021

* Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Xã hội ...

Nhằm tổ chức thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021” góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 1872/KH-UBND của UBND tỉnh và Kế hoạch số 47/KH-BQLKKT của BQLKKT tỉnh.


-Ke-hoach-thuc-hien-Thoa-thuan-Paris-ve-bien-doi-khi-hau

* Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến ...

Nhằm tăng cường trách nhiệm của các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc BQL Khu kinh tế; các cơ sở SXKD trên địa bàn KKT, các KCN, CCN Đăk La trong việc thực hiện tốt công tác quản lý và BVMT, giảm thiểu việc phát thải khí nhà kính ra môi trường.


-Chien-dich-lam-cho-the-gioi-sach-hon-nam-2017

* Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 20 ...

Với chủ đề “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững”, ngày 14/9, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Kế hoạch về hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017.


-Ho-tro-phap-ly-cho-doanh-nghiep-tren-dia-ban-Khu-kinh-te-khu-cong-nghiep-kum-cong-nghiep

* Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bà ...

Nhằm phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức pháp lý, ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ động phòng, chống rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác QLNN bằng pháp luật. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận, đóng góp ý kiến và sử dụng thông tin pháp luật; cung cấp văn bản QPPL, văn bản QLNN (không thuộc danh mục văn bản bí mật Nhà nước) và giải đáp những vấn đề pháp luật mà doanh nghiệp quan tâm nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.


-Giai-ngan-von-dau-tu-8-thang-dau-nam-dat-hon-78-ke-hoach-ca-nam-2017

* Giải ngân vốn đầu tư 8 tháng đầu năm đạt hơ ...

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2017 tại Văn bản số 1423/UBND-KT ngày 05/6/2017. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã có báo cáo số 164/BC-BQLKKT về tình hình thực hiện vốn đầu tư.


-Ke-hoach-thuc-hien-Chuong-trinh-pho-bien-giao-duc-phap-luat-giai-doan-2017-2021

* Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, g ...

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân. Thực hiện Kế hoạch số 1827/KH-UBND, ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với các mục tiêu sau:


-Tang-cuong-cong-tac-bao-ve-moi-truong-trong-KKT-KCN

* Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong ...

Thực hiện công tác quản lý môi trường trên địa bàn KKT, các KCN, CCN được giao quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh vừa ban hành Văn bản số 342/BQLKKT-TNMT về đôn đốc, chỉ đạo các cơ sở SXKD trong  KCN Hòa Bình thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.


-Ke-hoach-huong-ung-Ngay-phap-luat-nam-2017

* Kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 2068/KH-UBND, ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh về hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-BQLKKT về xây hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017. Nội dung kế hoạch như sau:


Ke-hoach-chi-tiet-thuc-hien-chuong-trinh-XTDT-nam-2017

Kế hoạch chi tiết thực hiện chương trình XTĐT ...

Ngày 01/8/2017 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành kế hoạch số 43/KH-BQLKKT kế hoạch chi tiết Thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư năm 2017 (Thực hiện Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Về việc ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2017 tỉnh Kon Tum)  Tải KH 43   -     Tải QĐ 667 của UBND tỉnh