CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH


Uy-quyen-doi-voi-cac-du-an-dau-tu-xay-dung

Ủy quyền đối với các dự án đầu tư xây dựng

Ngày 17/7/2017, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Quyết định số 65/QĐ-BQLKKT về việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh làm chủ đầu tư.


Ban-hanh-Ke-hoach-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-Ho-Chi-Minh

Ban hành Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởn ...

Thực hiện Kế hoạch số 1687/KH-UB, ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh Kon Tum về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum (BQLKKT tỉnh) xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung Kế hoạch như sau:


Trien-khai-thuc-hien-Ke-hoach-so-40-KH-TU-ngay-19-6-2017-cua-Ban-Thuong-vu-Tinh-uy

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 40-KH/TU ngà ...

Căn cứ Kế hoạch số 40-KH/TU, ngày 19/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:


Ban-hanh-Ke-hoach-to-chuc-thi-hanh-phap-luat-ve-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-nam-2017

Ban hành Kế hoạch tổ chức thi hành pháp luật ...

Thực hiện Kế hoạch số 1416/KH-UBND, ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017. Ngày 14/6/2017, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:


Bao-cao-danh-gia-ket-qua-thuc-hien-CCHC-6-thang-dau-nam-2017

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện CCHC 6 thá ...

Ngày 06/6/2017, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành báo cáo số 112/BC-BQLKKT về đánh giá kết quả thực hiện CCHC 6 tháng đầu năm 2017. Nội dung báo cáo như sau:


Thong-bao-ket-luan-giao-ban-ngay-29-5-2017

Thông báo kết luận giao ban ngày 29/5/2017

Ngày 29/5/2017 tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉn, đồng chí Phạm Thanh Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban cơ quan. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban, Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc. Sau khi trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Trưởng ban đã kết luận và chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như sau:


To-chuc-thuc-hien-Giao-uoc-thi-dua-nam-2017

Tổ chức thực hiện Giao ước thi đua năm 2017

Nhằm thực hiện tốt các nội dung đã ký kết giữa các đơn vị trong khối, ngày 16/5/2017 Khối thi đua các cơ quan tham mưu và QLNN về Tài chính, Kinh tế, Kỹ thuật và Lâm nghiệp (gọi tắt Khối), do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh làm Trưởng khối đã thống nhất xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Giao ước thi đua năm 2017.


Ban-hanh-Ke-hoach-ra-soat-danh-gia-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-Ban-Quan-ly-khu-kinh-te-tinh

Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục h ...

Thực hiện Kế hoạch số 811/KH-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:


Thong-bao-ket-luan-giao-ban-ngay-05-5-2017

Thông báo kết luận giao ban ngày 05/5/2017

Ngày 05/5/2017 tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉn, đồng chí Phạm Thanh Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban cơ quan. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc. Sau khi trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Trưởng ban đã kết luận và chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như sau:


Ban-Quan-ly-cua-khau-quoc-te-Bo-Y-hop-giao-ban-thang-4-nam-2017

Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y họp giao ba ...

Ngày 28/4, Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã tổ chức họp thường kỳ tháng 4 năm 2017, tham dự cuộc họp có các ngành công tác tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y, gồm: Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Chi Cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ  Y, Trung tâm kiểm dịch y tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Kiểm dịch thực vật, động vật cửa khẩu quốc tế Bờ Y, đồng chí Đặng Ngọc Thuận – Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì cuộc họp.


Cong-bo-He-thong-quan-ly-chat-luong-ISO-9001-2008-tai-Ban-Quan-ly-Khu-kinh-te-tinh-Kon-Tum

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: ...

Ngày 14/4/2017, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 46/QĐ-BQLKKT về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2008.


Ban-hanh-quy-che-dam-bao-an-toan-an-ninh-thong-tin-trong-hoat-dong-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-cua-Ban-Quan-ly-Khu-kinh-te-tinh

Ban hành quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thô ...

Ngày 29/3/2017, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ký Quyết định ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Toàn văn quy chế như sau:


Kiem-tra-ra-soat-tinh-hinh-thuc-hien-cac-du-an-dau-tu-trong-KCN-KKT

Kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện các dự ...

Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý sai sót, vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất, môi trường của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân (gọi chung là nhà đầu tư) trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghiệp Hòa Bình và trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.


Ban-hanh-Ke-hoach-theo-doi-thi-hanh-phap-luat-nam-2017-tai-co-quan-don-vi-

Ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật ...

Nhằm tiếp tục thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (sau đây gọi là Nghị định số 59/2012/NĐ-CP); Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển, phục vụ nhân dân, hỗ trợ khởi nghiệp, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh; Xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của BQLKKT tỉnh; kiến nghị thực hiện các giải pháp đảm bảo cho pháp luật được thi hành nghiêm minh, thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.


Xu-ly-nuoc-thai-cong-nghiep-doi-voi-cac-CSSX-tai-KCN-Hoa-Binh-va-Khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-Bo-Y

Xử lý nước thải công nghiệp đối với các CSSX ...

Thực hiện Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng hệ thống tiếp nhận, quản lý dữ liệu quan trắc nước thải công nghiệp tự động liên tục trên địa bàn tỉnh. Để nâng cao hiệu quả, thực hiện tốt việc xử lý, quản lý lượng nước thải phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các CSSX trong KCN Hòa Bình và KKT CKQT Bờ Y, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Văn bản số 63/BQLKKT-TNMT ngày 22/02/2017 yêu cầu các CSSX có phát sinh nước thải công nghiệp nghiêm túc tổ chức thực hiện các nội dung sau:


Ke-hoach-trien-khai-Nghi-quyet-Hoi-nghi-Trung-uong-4-khoa-XII-cua-Ban-Quan-ly-khu-kinh-te-tinh

Kế hoạch triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ...

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Chương trình số 26-CTr/TU, ngày 20/01/2017 của Tỉnh ủy và Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:


Giao-uoc-thi-dua-Ban-Quan-ly-KCN-KKT-cac-tinh-Tau-Nguyen

Giao ước thi đua Ban Quản lý KCN, KKT các tỉn ...

Thực hiện Thông tư số 08/2015/TT-BKHĐT ngày 28/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2016, năm 2017 Khôi thi đua Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh Tâu Nguyên gồm: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai, Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắc, Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Nông và Ban Quản lý các KCN tỉnh  Lâm Đồng đã ký kết Bản giao ước thi đua năm 2017.


Ban-hanh-Ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-nha-nuoc-nam-2017-tai-Ban-Quan-ly-Khu-kinh-te-tinh

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nướ ...

Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; Triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Kon Tum và tiếp tục nâng cao sự hải lòng của người dân, doanh nghiệp và tổ chức đối với dịch vụ công do cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3246/UBND-TH ngày 27/02/2016 và Văn bản số 2989/UBND-TH ngày 05/12/2016; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải tiến phương thức, lề lối làm việc và nâng cao chất lượng quản lý, điều hành trong cơ quan, đơn vị.
Thực hiện Kế hoạch số 3146/KH-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017. Ngày 08/02/2017, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh đã xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2017 tại cơ quan, đơn vị. Kế hoạch đã xác định:
 


Muc-tieu-chat-luong-nam-2017

Mục tiêu chất lượng năm 2017

Thông qua việc áp dụng, duy trì, cải tiến thường xuyên Hệ thống quản lý chất lượng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đảm bảo thực hiện các mục tiêu sau:


Ke-hoach-duy-tri-va-ap-dung-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-TCVN-ISO-9001-2008-vao-hoat-dong-tai-Ban-Quan-ly-Khu-kinh-te-tinh

Kế hoạch duy trì và áp dụng hệ thống quản lý ...

Nhằm duy trì áp dụng hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã được cấp Chứng nhận tại Quyết định số 2324/QĐ-TĐC ngày 30/12/2011 của Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào giải quyết công việc được khoa học, tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế hoạt động của cơ quan, phù hợp với thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho từng công chức tại các phòng xử lý công việc thông suốt, kịp thời, hiệu quả; giúp lãnh đạo BQL Khu kinh tế tỉnh điều hành, kiểm soát được toàn bộ quá trình giải quyết công việc của cơ quan; đổi mới phương pháo làm việc, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện công vụ, phục vụ tốt yêu cầu của tổ chức, cá nhân đến làm việc.