CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH


Thông báo kết luận giao ban tháng 12/2014

Thông báo kết luận giao ban ngày 02/12/2014

Báo cáo công tác tư pháp năm 2014

Báo cáo công tác tư pháp năm 2014

Báo cáo tình hình quản lý đầu tư trong KKT tháng 10/2014

Báo cáo tình hình quản lý đầu tư trong KKT tháng 10/2014