CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH


Báo cáo hoạt động KKT năm 2014

Báo cáo hoạt động KKT năm 2014

Báo cáo tình hình hoạt động thương mại biên giới năm 2014

Báo cáo tình hình hoạt động thương mại biên giới năm 2014

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ

Thông báo kết luận giao ban tháng 12/2014

Thông báo kết luận giao ban ngày 02/12/2014

Báo cáo công tác tư pháp năm 2014

Báo cáo công tác tư pháp năm 2014

Báo cáo tình hình quản lý đầu tư trong KKT tháng 10/2014

Báo cáo tình hình quản lý đầu tư trong KKT tháng 10/2014