VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH


Chương trình hành động về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh t ...

Chương trình hành động về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của đơn vị. Tải về: File đính kèm.


V/v trả lời văn bản số 06/CV-Cty của Công ty TNHH Mỹ Thuý

V/v trả lời văn bản số  06/CV-Cty của Công ty TNHH Mỹ Thuý. Tải về: File đính kèm.


V/v: góp ý dự thảo quyết định quy định trình tự thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh K ...

V/v: góp ý dự thảo quyết định quy định trình tự thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo rà soát đánh giá đề nghị sử đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định chính sách

Báo cáo rà soát đánh giá đề nghị sử đổi, bổ sung,  ban hành mới các quy định  chính sách. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện mô hình tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về t ...

Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện mô hình tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên tại BQLKKT tỉnh. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/2011/CT-UBND, ngày 13/5/2011; Quyết địn ...

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/2011/CT-UBND, ngày 13/5/2011; Quyết định số 859/QĐ-UBND, ngày 21/10/2015; Kế hoạch số 289/KH-UBND, ngày 04/2/2016 của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan. Tải về: File đính kèm


Báo cáo về lao động, việc làm 6 tháng đầu năm 2016

Báo cáo về lao động, việc làm 6 tháng đầu năm 2016. Tải về: Fiel đính kèm.


Báo cáo tổng kết, đánh giá thực tiễn thi hành Bộ luật lao động năm 2012 tại Khu kinh tế tỉ ...

Báo cáo tổng kết, đánh giá thực tiễn thi hành Bộ luật lao động năm 2012 tại Khu kinh tế tỉnh Kon Tum. Tải về: Fiel đính kèm.


Báo cáo tình hình thực hiện pháp luật về thanh tra,, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và p ...

Báo cáo tình hình thực hiện pháp luật về thanh tra,, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2015. Tải về: File đính kèm.


Tờ trình thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Nâng cấp ...

 Tờ trình thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Nâng cấp đường D8 Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Tải về: File đính kèm.


Về việc báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ 6 tháng đầu năm 2016

Về việc báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ 6 tháng đầu năm 2016. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo sơ kết 9 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 20/4/2016 của Tỉnh uỷ khoá XIII về ...

 Báo cáo sơ kết 9 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 20/4/2016 của Tỉnh uỷ khoá XIII về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2007-2010, có tính đến năm 2020. Tải về: File đính kèm.


Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tải về: File đính kèm.


Về việc góp ý dự thảo nội dung kiến nghị của các Ban quản lý tại Hội nghị giao ban câu lạc ...

Về việc góp ý dự thảo nội dung kiến nghị của các Ban quản lý tại Hội nghị giao ban câu lạc bộ BQL KCN, KKT, KCX và  KCNC các tỉnh, thành phố phía Nam lần  thứ IV/2016. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo nhu cầu đào tạo nghề, đào tạo lại nghề cho lao động trong các doanh nghiệp trong K ...

Báo cáo nhu cầu đào tạo nghề, đào tạo lại nghề cho lao động trong các doanh nghiệp trong Khu kinh tế tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý , hoàn chỉnh Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Bờ Y ( ...

Báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý , hoàn chỉnh Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Bờ Y ( tỷ lệ 1/2000), Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Tải về: File đính kèm.


Về việc thực hiện uỷ quyền quản lý nhà nước về lao động trong địa bàn Khu kinh tế, các Khu ...

Về việc thực hiện uỷ quyền quản lý nhà nước về lao động trong địa bàn Khu kinh tế, các Khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tải về: File đính kèm.


Thông báo gia hạn thời gian hiệu lực của Thông báo giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp ...

Thông báo gia hạn thời gian hiệu lực của Thông báo giới thiệu  địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng. Tải về: File đính kèm.


Tờ trình phê duyệt Đề án thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng ( đối với phương ...

Tờ trình phê duyệt Đề án thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng ( đối với  phương tiện ra, vào cửa khẩu) trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y


Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 06 tháng đầu năm 2016

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 06 tháng đầu năm 2016