VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH


Về việc điều chỉnh vốn dự án đầu tư

Về việc điều chỉnh vốn dự án đầu tư. Tải về: File đính kèm.


Về việc thực hiện quan trắc, báo cáo kết quả quan trắc và các thành phần môi trường các cơ ...

Về việc thực hiện quan trắc, báo cáo kết quả quan trắc và các thành phần môi trường các cơ sở trên địa bàn các KCN, KKT. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2016 và chương trình công tác tháng 8/2016

 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2016 và chương trình công tác tháng 8/2016. Tải về: File đính kèm.


Thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư

Thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư. Tải về: File đính kèm.


V/v thực hiện các thủ tục bảo vệ môi trường trước khi xây dựng dự án đầu tư trong KCN Hoà ...

V/v thực hiện các thủ tục bảo vệ môi trường trước khi xây dựng dự án đầu tư trong KCN Hoà Bình. Tải về: File đính kèm.


Thông báo về việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong Khu kinh tế ...

Thông báo về việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Tải về: File tại đây.


Báo cáo định kỳ tình hình lao động, tiền lương, thu nhập, nhà ở của người lao động 6 tháng ...

Báo cáo định kỳ tình hình lao động, tiền lương, thu nhập, nhà ở của người lao động 6 tháng đầu năm 2016 trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.


Quyết định về việc miễn tiền thuê đất cho Công ty TNHH MTV Bảo Long Ngọc Hồi

Quyết định về việc miễn tiền thuê đất cho Công ty TNHH MTV Bảo Long Ngọc Hồi. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình số 28-CTr/TU 6 tháng đầu năm 2016

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình số 28-CTr/TU 6 tháng đầu năm 2016. Tải về: File đính kèm.


Quyết định về việc cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng Siêu thị Mi ni

Quyết định về việc thuê đất thực hiện dự án đầu tư  xây dựng Siêu thị Mi ni. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2016

Báo cáo sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2016. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo tình hình xây dựng và phát triển các KCN, KKT 6 tháng đầu năm 2016

Báo cáo tình hình xây dựng và phát triển các KCN, KKT 6 tháng đầu năm 2016. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 6 tháng đầu năm 2016 tại KKT tỉnh Kon Tum

Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 6 tháng đầu năm 2016 tại KKT tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo xin chủ trương điều chỉnh tổng mức đăng ý dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới Đắk ...

Báo cáo xin chủ trương điều chỉnh tổng mức đăng ý dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới Đắk Sú, huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.


Về việc cung cấp thông tin về công tác bảo vệ môi trường của các Khu công nghiệp

Về việc cung cấp thông tin về công tác bảo vệ môi trường của các Khu công nghiệp. Tải về: Fiel đính kèm.


Về việc cung cấp thông tin về KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các Khu công nghiệp do BQLKKT t ...

Về việc cung cấp thông tin về KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các Khu công nghiệp do BQLKKT tỉnh Kon Tum quản lý. Tải về: File đính kèm.


Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban biên tập trang thông tin điện tử ...

Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban biên tập trang thông tin điện tử Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo kết quả 01 năm triển khai thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 củ ...

Báo cáo kết quả 01 năm triển khai thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng chính phủ. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo kết quả công tác đấu tranh phòng chống gian lân thương mại, chống hàng nhái hàng g ...

 Báo cáo kết quả công tác đấu tranh phòng chống gian lân thương mại, chống hàng nhái hàng giả tháng 6 năm 2016. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2016 và chương trình công tác tháng 7/2016

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2016 và chương trình công tác tháng 7/2016. Tải về: File đính kèm.