VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH


Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình số 28-CTr/TU 6 tháng đầu năm 2016

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình số 28-CTr/TU 6 tháng đầu năm 2016. Tải về: File đính kèm.


Quyết định về việc cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng Siêu thị Mi ni

Quyết định về việc thuê đất thực hiện dự án đầu tư  xây dựng Siêu thị Mi ni. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2016

Báo cáo sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2016. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo tình hình xây dựng và phát triển các KCN, KKT 6 tháng đầu năm 2016

Báo cáo tình hình xây dựng và phát triển các KCN, KKT 6 tháng đầu năm 2016. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 6 tháng đầu năm 2016 tại KKT tỉnh Kon Tum

Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 6 tháng đầu năm 2016 tại KKT tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo xin chủ trương điều chỉnh tổng mức đăng ý dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới Đắk ...

Báo cáo xin chủ trương điều chỉnh tổng mức đăng ý dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới Đắk Sú, huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.


Về việc cung cấp thông tin về công tác bảo vệ môi trường của các Khu công nghiệp

Về việc cung cấp thông tin về công tác bảo vệ môi trường của các Khu công nghiệp. Tải về: Fiel đính kèm.


Về việc cung cấp thông tin về KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các Khu công nghiệp do BQLKKT t ...

Về việc cung cấp thông tin về KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các Khu công nghiệp do BQLKKT tỉnh Kon Tum quản lý. Tải về: File đính kèm.


Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban biên tập trang thông tin điện tử ...

Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban biên tập trang thông tin điện tử Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo kết quả 01 năm triển khai thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 củ ...

Báo cáo kết quả 01 năm triển khai thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng chính phủ. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo kết quả công tác đấu tranh phòng chống gian lân thương mại, chống hàng nhái hàng g ...

 Báo cáo kết quả công tác đấu tranh phòng chống gian lân thương mại, chống hàng nhái hàng giả tháng 6 năm 2016. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2016 và chương trình công tác tháng 7/2016

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2016 và chương trình công tác tháng 7/2016. Tải về: File đính kèm.


Tờ trình về việc thành lập Ban quả lý dự án khu vực Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Tờ trình về việc thành lập Ban quả lý dự án khu vực Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Tải về: File đính kèm.


Tờ trình về việc thành lập ban quản lý dự án khu vực Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Tờ trình về việc thành lập ban quản lý dự án khu vực Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Tải về: File đính kèm.


Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tại Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum năm 2016

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tại Ban quản lý Khu kinh tế  tỉnh Kon Tum năm 2016. Tải về: File đính kèm.


Chương trình hành động về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh t ...

Chương trình hành động về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của đơn vị. Tải về: File đính kèm.


V/v trả lời văn bản số 06/CV-Cty của Công ty TNHH Mỹ Thuý

V/v trả lời văn bản số  06/CV-Cty của Công ty TNHH Mỹ Thuý. Tải về: File đính kèm.


V/v: góp ý dự thảo quyết định quy định trình tự thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh K ...

V/v: góp ý dự thảo quyết định quy định trình tự thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo rà soát đánh giá đề nghị sử đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định chính sách

Báo cáo rà soát đánh giá đề nghị sử đổi, bổ sung,  ban hành mới các quy định  chính sách. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện mô hình tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về t ...

Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện mô hình tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên tại BQLKKT tỉnh. Tải về: File đính kèm.