VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH


Báo cáo kết quả triển khai kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 98 tại Thôn ...

Báo cáo kết quả triển khai kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 98 tại Thông báo 03/TB-BCĐ. Tải về: File đính kèm.


Thông báo giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng

Thông báo giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và chương trình công tác tháng 10

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và chương trình công tác tháng 10. Tải về: File đính kèm.


V/v: Bổ sung hồ sơ dự án của Cty Vinh Dung

V/v: Bổ sung hồ sơ dự án của Cty Vinh Dung. Tải về: File đính kèm.


V/v: thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Cty CP Nhân Thành Bờ Y)

V/v: thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Cty CP Nhân Thành Bờ Y). Tải về: File đính kèm.


V/v: thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Cty CP Nhân Thành Bờ Y)

V/v: thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Cty CP Nhân Thành Bờ Y). Tải về: File đính kèm.


V/v: triển khai thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Công ty CP Đ ...

V/v: triển khai thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Công ty CP Đăk Ri Pen). Tải về: File đính kèm.


V/v: triển khai thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Hộ kinh doan ...

V/v: triển khai thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Hộ kinh doanh nhà nghỉ Xuân Trình). Tải về: File đính kèm.


V/v: triển khai thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Cty TNHH MTV ...

V/v: triển khai thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Cty TNHH MTV Kinh doanh XNK Hoàng Anh Gia Lai). Tải về: File đính kèm.


V/v: triển khai thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Cty CP Dương ...

V/v: triển khai thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Cty CP Dương Minh Châu). Tải về: File đính kèm.


V/v: triển khai thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Cty TNHH Ngu ...

V/v: triển khai thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Cty TNHH Nguyên Hồng Kon Tum). Tải về: File đính kèm.


Công văn về công tác quản lý đất đai, rừng trồng và chế biến lâm sản tại Khu I - KKT cửa k ...

Công văn về công tác quản lý đất đai, rừng trồng và chế biến lâm sản tại Khu I - KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo sơ kết 5 nam triển khai thực hiện Chỉ thị 18 của Ban Bí thư Trung ương về đảm bảo ...

 Báo cáo sơ kết 5 nam triển khai thực hiện Chỉ thị 18 của Ban Bí thư Trung ương về đảm bảo TTATGT. Tải về: File đính kèm.


Quyết định ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiiệm đối ...

Quyết định ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiiệm đối với công chức, viên chức thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh quản lý. Tải về: File đính kèm.


Kế hoạch thực hiện Quyết định số 13/QĐ-TTg và Kế hoạch 988/KH-UBND về PTKT gắn với ANQP

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 13/QĐ-TTg và Kế hoạch 988/KH-UBND về PTKT gắn với ANQP. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo kết quả triển khai các nội dung hoạt động thông tin đối ngoại giai đoạn 2015-2017

 Báo cáo kết quả triển khai các nội dung hoạt động thông tin đối ngoại giai đoạn 2015-2017. Tải về: File đính kèm.


Quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư (Công ty ...

Quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư  và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư (Công ty Cổ phần Tấn Phát). Tải về: File đính kèm.


Kế hoạch về việc triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại BQLKKT tỉnh Kon Tum

Kế hoạch về việc triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại BQLKKT tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo kết quả thực hiện cải thiện môi trường đầu tư 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo kết quả thực hiện cải thiện môi trường đầu tư 6 tháng đầu năm 2017. Tải về: File đính kèm.


V/v: trả lời xác nhận bản đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

V/v: trả lời xác nhận bản đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Tải về: File đính kèm.