VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH


V/v: triển khai thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Cty TNHH MTV ...

V/v: triển khai thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Cty TNHH MTV Kinh doanh XNK Hoàng Anh Gia Lai). Tải về: File đính kèm.


V/v: triển khai thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Cty CP Dương ...

V/v: triển khai thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Cty CP Dương Minh Châu). Tải về: File đính kèm.


V/v: triển khai thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Cty TNHH Ngu ...

V/v: triển khai thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Cty TNHH Nguyên Hồng Kon Tum). Tải về: File đính kèm.


Công văn về công tác quản lý đất đai, rừng trồng và chế biến lâm sản tại Khu I - KKT cửa k ...

Công văn về công tác quản lý đất đai, rừng trồng và chế biến lâm sản tại Khu I - KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo sơ kết 5 nam triển khai thực hiện Chỉ thị 18 của Ban Bí thư Trung ương về đảm bảo ...

 Báo cáo sơ kết 5 nam triển khai thực hiện Chỉ thị 18 của Ban Bí thư Trung ương về đảm bảo TTATGT. Tải về: File đính kèm.


Quyết định ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiiệm đối ...

Quyết định ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiiệm đối với công chức, viên chức thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh quản lý. Tải về: File đính kèm.


Kế hoạch thực hiện Quyết định số 13/QĐ-TTg và Kế hoạch 988/KH-UBND về PTKT gắn với ANQP

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 13/QĐ-TTg và Kế hoạch 988/KH-UBND về PTKT gắn với ANQP. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo kết quả triển khai các nội dung hoạt động thông tin đối ngoại giai đoạn 2015-2017

 Báo cáo kết quả triển khai các nội dung hoạt động thông tin đối ngoại giai đoạn 2015-2017. Tải về: File đính kèm.


Quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư (Công ty ...

Quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư  và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư (Công ty Cổ phần Tấn Phát). Tải về: File đính kèm.


Kế hoạch về việc triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại BQLKKT tỉnh Kon Tum

Kế hoạch về việc triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại BQLKKT tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo kết quả thực hiện cải thiện môi trường đầu tư 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo kết quả thực hiện cải thiện môi trường đầu tư 6 tháng đầu năm 2017. Tải về: File đính kèm.


V/v: trả lời xác nhận bản đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

V/v: trả lời xác nhận bản đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 04 và Kế hoạch số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 04 và Kế hoạch số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Tải về: File đính kèm.


Tình hình triển khai giao quyền tự chủ tài chính các đơn vị hành chính – sự nghiệp 6 tháng ...

Tình hình triển khai giao quyền tự chủ tài chính các đơn vị hành chính – sự nghiệp 6 tháng đầu năm 2017. Tải về: File đính kèm.


TB giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng (Tiến Anh Đạt)

TB giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng (Tiến Anh Đạt). Tải về: File đính kèm.


Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2017 và Chương trình công tác tháng 8/2017

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2017 và Chương trình công tác tháng 8/2017. Tải về: File đính kèm.


Quyết định chấp thuận đề nghị giãn tiến độ đầu tư (Công ty Nắng Bình Minh)

Quyết định chấp thuận đề nghị giãn tiến độ đầu tư (Công ty Nắng Bình Minh). Tải về: File đính kèm.


báo cáo định kỳ tình hình lao động, tiền lương, thu nhập nhà ở của người lao động 6 tháng ...

Báo cáo định kỳ tình hình lao động, tiền lương, thu nhập nhà ở  của người lao động 6 tháng đầu năm 2017 trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.


Kế hoạch về việc thực hiện Kết luận số 10 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 40 của Ban Thườn ...

Kế hoạch về việc thực hiện Kết luận số 10 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 40 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 22-5-2017 của Tỉnh ủy

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 22-5-2017 của Tỉnh ủy. Tải về: File đính kèm.