VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH


Báo cáo sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

Báo cáo sơ kết  công tác thi đua 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Tải về: File đính kèm.


Kế hoạch vê việc tổ chức thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2017 tại BQLKKT tỉnh

Kế hoạch vê việc tổ chức thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2017 tại BQLKKT tỉnh. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2017. Tải về: File đính kèm.


Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính ...

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Tải về: File đính kèm.


Kế hoạch thực hiện chương trình số 34-Ctr/TU ngày 12/5/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XV

Kế hoạch thực hiện chương trình số 34-Ctr/TU ngày 12/5/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XV. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP Quý II năm 2017

Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP Quý II năm 2017. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP Quý II năm 2017

Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP Quý II năm 2017. Tải về: File đính kèm.


Thông báo kết luận cuộc họp giao ban ngày 29/5/2017

Thông báo kết luận cuộc họp giao ban ngày 29/5/2017. Tải về: File đính kèm.


V/v: trả lời văn bản thực hiện dự án đầu tư của công ty TNHH TM và vận tải ô tô Quốc Huy

V/v: trả lời văn bản thực hiện dự án đầu tư của công ty TNHH TM và vận tải ô tô Quốc Huy. Tải về: File đính kèm.


Kế hoạch dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tại Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh năm ...

Kế hoạch dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tại Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh năm 2018. Tải về:  File đính kèm.


V/v: phối hợp tổ chức ` ngày hội Thanh niên Công nhân` gắn với ` Ngày Đoàn viên` năm 2017

V/v: phối hợp tổ chức `ngày hội Thanh niên Công nhân` gắn với ` Ngày Đoàn viên` năm 2017. Tải về: File đính kèm.


V/v: Báo cáo kết quả công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2017 tại BQLKKT tỉnh

V/v: Báo cáo kết quả công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2017 tại BQLKKT tỉnh. Tải về: File đính kèm.


BC tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2017 và Chương trình công tác tháng 5/2017

BC tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2017 và Chương trình công tác tháng 5/2017. Tải về: File đính kèm.Báo cáo tình hình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ...

Báo cáo tình hình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả quản lý hành chính công tỉnh Kon ...

Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả quản lý hành chính công tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của tỉnh uỷ khoá XV về tiếp tục ...

Báo cáo công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của tỉnh uỷ khoá XV về tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới. Tải về: File đính kèm.


Chương trình hành động về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh qu ...

Chương trình hành động về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng 2020. Tải về: File đính kèm.


Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại BQL KKT tỉnh Kon ...

 Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại BQL KKT tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.


Về việc xin ý kiến đối với Bản ghi nhớ giữa BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y và BQL cửa khẩu quốc ...

Về việc xin ý kiến đối với Bản ghi nhớ giữa BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y và BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y và BQL cửa khẩu quốc tế Phu Cưa. Tải về: File đính kèm.