VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH


Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 04 và Kế hoạch số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 04 và Kế hoạch số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Tải về: File đính kèm.


Tình hình triển khai giao quyền tự chủ tài chính các đơn vị hành chính – sự nghiệp 6 tháng ...

Tình hình triển khai giao quyền tự chủ tài chính các đơn vị hành chính – sự nghiệp 6 tháng đầu năm 2017. Tải về: File đính kèm.


TB giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng (Tiến Anh Đạt)

TB giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng (Tiến Anh Đạt). Tải về: File đính kèm.


Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2017 và Chương trình công tác tháng 8/2017

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2017 và Chương trình công tác tháng 8/2017. Tải về: File đính kèm.


Quyết định chấp thuận đề nghị giãn tiến độ đầu tư (Công ty Nắng Bình Minh)

Quyết định chấp thuận đề nghị giãn tiến độ đầu tư (Công ty Nắng Bình Minh). Tải về: File đính kèm.


báo cáo định kỳ tình hình lao động, tiền lương, thu nhập nhà ở của người lao động 6 tháng ...

Báo cáo định kỳ tình hình lao động, tiền lương, thu nhập nhà ở  của người lao động 6 tháng đầu năm 2017 trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.


Kế hoạch về việc thực hiện Kết luận số 10 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 40 của Ban Thườn ...

Kế hoạch về việc thực hiện Kết luận số 10 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 40 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 22-5-2017 của Tỉnh ủy

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 22-5-2017 của Tỉnh ủy. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

Báo cáo sơ kết  công tác thi đua 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Tải về: File đính kèm.


Kế hoạch vê việc tổ chức thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2017 tại BQLKKT tỉnh

Kế hoạch vê việc tổ chức thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2017 tại BQLKKT tỉnh. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2017. Tải về: File đính kèm.


Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính ...

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Tải về: File đính kèm.


Kế hoạch thực hiện chương trình số 34-Ctr/TU ngày 12/5/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XV

Kế hoạch thực hiện chương trình số 34-Ctr/TU ngày 12/5/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XV. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP Quý II năm 2017

Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP Quý II năm 2017. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP Quý II năm 2017

Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP Quý II năm 2017. Tải về: File đính kèm.


Thông báo kết luận cuộc họp giao ban ngày 29/5/2017

Thông báo kết luận cuộc họp giao ban ngày 29/5/2017. Tải về: File đính kèm.


V/v: trả lời văn bản thực hiện dự án đầu tư của công ty TNHH TM và vận tải ô tô Quốc Huy

V/v: trả lời văn bản thực hiện dự án đầu tư của công ty TNHH TM và vận tải ô tô Quốc Huy. Tải về: File đính kèm.


Kế hoạch dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tại Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh năm ...

Kế hoạch dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tại Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh năm 2018. Tải về:  File đính kèm.


V/v: phối hợp tổ chức ` ngày hội Thanh niên Công nhân` gắn với ` Ngày Đoàn viên` năm 2017

V/v: phối hợp tổ chức `ngày hội Thanh niên Công nhân` gắn với ` Ngày Đoàn viên` năm 2017. Tải về: File đính kèm.


V/v: Báo cáo kết quả công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2017 tại BQLKKT tỉnh

V/v: Báo cáo kết quả công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2017 tại BQLKKT tỉnh. Tải về: File đính kèm.