VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH


V/v: đề nghị giản tiến độ dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Đăk Sú, huyện Ngọc Hồi của côn ...

V/v: đề nghị giản tiến độ dự án đầu tư  xây dựng khu đô thị Đăk Sú, huyện Ngọc Hồi của công ty TNHH SXTM Nắng Bình Minh. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP năm 2016

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP năm 2016. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cườ ...

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tải về: File đình kèm. 


V/v: mời họp bàn biện pháp đẩy nhan tiến độ xây dựng

V/v: mời họp bàn biện pháp  đẩy nhan tiến độ xây dựng. Tải về: File đính kèm.


V/v: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016; nhiệm vụ, giải pháp phòng trào thi đ ...

V/v: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016; nhiệm vụ, giải pháp phòng trào thi đua năm 2017. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2016 và Chương trình công tác tháng 12/2016

 Báo cáo tình hình  thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2016 và Chương trình công tác tháng 12/2016. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo chính sách nhà ở cho công nhân trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế ửa khẩu quố ...

Báo cáo chính sách nhà ở cho công nhân  trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế ửa khẩu quốc tế Bờ Y. tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.


Về việc xin ý kiến giải quyết đề nghị của Doanh nghiệp về thu phí hạ tầng tại cửa khẩu quố ...

Về việc xin ý kiến giải quyết đề nghị của Doanh nghiệp về thu phí hạ tầng tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Tải về: File đính kèm.


V/v: báo cáo công tác thông kê ngành xây dựng năm 2016

V/v: báo cáo công tác thông kê ngành xây dựng năm 2016. Tải về: File đính kèm.


V/v: Nội dung phục vụ làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh theo Văn bản số 1681/VP-KT ngày 01/1 ...

Báo cáo Nội dung phục vụ làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh theo Văn bản số 1681/VP-KT ngày 01/11/2016 của Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.


Kế hoạch của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điê ...

Kế hoạch của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điêm về kết quả giám sát việc thực hiện Chương trình 29-Ctr/TU ngày 04/5/2012 của Tỉnh uỷ. Tải về: File đính kèm.


V/v: thu hồi đất do ngườ sử dụng đất tự nguyện trả lại đất

Quyết định thu hồi đất do ngườ sử dụng đất tự nguyện trả lại đất. Tải về: File đính kèm.



V/v: phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu : Tư vấn thiết kế, lập báo cáo kinh tế -kỹ ...

V/v: phê duyệt  kết quả chỉ định thầu gói thầu : Tư vấn  thiết kế, lập báo cáo kinh tế -kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình  trình Nhà trưng bày, giới thiệu cột mốc biên giới 03 nước Việt Nam-Lào-Campuchia. Tải về: File đính kèm.


V/v: phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư và kế hoạch lự chọn nhà ...

V/v: phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư và kế hoạch lự chọn nhà thầu thuạc hiện  giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình Nhà trưng bày, giới thiệu cột mốc biên giới 03 nước Việt Nam-Lào-Campuchia. Tải về: File đính kèm.


V/v: giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng -lô TM6 (Cty C ...

V/v: giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng -lô TM6 (Cty Cp Dương Minh Châu). Tải về: File đính kèm.


V/v: giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng -lô DN 14( cty ...

V/v: giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng -lô DN 14 (Cty Cp Dương Minh Châu). Tải về: File đính kèm.


V/v: giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng - lô TM 5 (Cty ...

V/v: giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng - lô TM 5 (Cty CP Dương Minh Châu). Tải về: File đính kèm.


V/v: lập thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư của công ty CP đầu tư Hoàng Lâm

V/v: lập thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư của công ty CP đầu tư Hoàng Lâm. Tải về: File đính kèm.