Ban hành Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch số 1687/KH-UB, ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh Kon Tum về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum (BQLKKT tỉnh) xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung Kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Làm cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động cơ quan nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thực chất, thường xuyên của cơ quan. Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phải đảm bảo chặt chẽ, theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hằng năm và cả giai đoạn.

- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hằng năm.

- Nội dung học tập: Hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế; về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về chăm lo sự nghiệp văn hóa xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng, về chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Triển khai cho tập thể và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, lao động cơ quan xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổ chức cho các cá nhân báo cáo kết quả với cơ quan, đơn vị; chú trọng phát huy vai trò tự giác của mỗi cá nhân trong thực hiện làm theo.

- Cán bộ lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân về làm theo và gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng noi theo.

* Đơn vị thực hiện: Lãnh đạo BQLKKT tỉnh chỉ đạo, các Phòng, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, nghiên cứu (có thể kết hợp học tập chuyên đề gắn với xây dựng kế hoạch toàn khóa và kế hoạch từng năm).

* Thời gian thực hiện: Việc xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập chuyên đề hằng năm hoàn thành trong quý I hằng năm.

2. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan; kịp thời giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm.

- Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch công tác hằng năm để chỉ đạo triển khai thực hiện, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị hằng năm và cả giai đoạn.

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị phải gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm như vấn đề đất đai, môi trường, quy hoạch, xây dựng...; kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện rà soát, bổ sung và hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.

* Đơn vị thực hiện: Lãnh đạo BQLKKT tỉnh chỉ đạo, các Phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị.

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên. Đối với việc rà soát, bổ sung và hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ hoàn thành trong tháng 7/2017.

3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, thu hút rộng rãi sự tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng, có hệ thống các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hình thức tuyên truyền phong phú, sinh động, phù hợp với từng đối tượng, đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên Trang TTĐT cơ quan, nêu gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc…

- Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, lao động cơ quan tham gia các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

* Đơn vị thực hiện:

- Lãnh đạo BQLKKT tỉnh chỉ đạo, các Phòng, đơn vị trực thuộc thông tin, tuyên truyền thường xuyên ở cơ quan, đơn vị.

- Trang thông tin điện tử của các cơ quan xây dựng và nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền trên chuyên trang, chuyên mục.

* Thời gian thực hiện: Hoạt động thông tin, tuyên truyền phải được duy trì thường xuyên.

4. Kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết và khen thưởng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Định kỳ hằng năm kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổng kết giai đoạn.

- Cuối mỗi năm tổ chức sơ kết, biểu dương, khen thưởng những tấm gương người tốt, việc tốt trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

* Đơn vị thực hiện: Lãnh đạo BQLKKT tỉnh chỉ đạo, các Phòng, đơn vị trực thuộc; Hội đồng thi đua-khen thưởng cơ quan thực hiện.

* Thời gian thực hiện: Từ năm 2017.

5. Xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Xác định rõ trách nhiệm trong việc xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc; rà soát, công bố và tổ chức thực hiện các quy định về văn hóa công sở, chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở cơ quan.

- Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong làm việc; quán triệt, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức quan liêu, thiếu trung thực, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác, thiếu kỷ cương, kỷ luật; chống bệnh thành tích, hình thức; nâng cao trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”; thực hành tiết kiệm; chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng.

- Đề cao tinh thần tự giác, nêu gương, trung thực, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Mỗi năm, người đứng đầu cơ quan, các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch công tác, giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách để thực hiện, gắn với việc nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

* Đơn vị thực hiện: Lãnh đạo BQLKKT tỉnh; các Phòng, đơn vị trực thuộc.

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên, riêng việc sửa đổi, bổ sung quy định, quy chế làm việc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ hoàn thành chậm nhất trong quý I hằng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các Phòng, đơn vị trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ và nội dung Kế hoạch này để triển khai xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị.

2. Văn phòng BQLKKT tỉnh theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện của các đơn vị; đồng thời, tham mưu tổ chức tổng kết, sơ kết, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này trong quý IV hằng năm.

BBT (tổng hợp)