Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 811/KH-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Rà soát, phát hiện các TTHC không còn cần thiết, không còn phù hợp, qua đó đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ.

2. Việc rà soát TTHC phải đúng quy định về nguyên tắc, nội dung, phương pháp, cách thức. Các đề xuất, kiến nghị liên quan đến TTHC phải cụ thể, thiết thực.

II. NỘI DUNG

1. Phạm vi:

- Rà soát các thủ tục hành chính huộc thẩm quyền giải quyết của BQLKKT tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum).

- Ưu tiên rà soát các TTHC, quy định có vướng mắc, bất cập trong quá trình giải quyết; các TTHC có quy định về thành phần hồ sơ không phù hợp với Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với các giấy tờ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh có liên quan.

2. Cách thức rà soát:

- Việc rà soát được thực hiện trên cơ sở các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BQLKKT tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố (45 TTHC) và các văn bản liên quan đến TTHC cần rà soát.

- Rà soát các TTHC theo tiêu chí: Sự cần thiết, sự phù hợp, tính hợp pháp và mức độ đáp ứng các nguyên tắc nêu tại Điều 7 và Điều 12 của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ.

- Việc rà soát, đánh giá dựa vào các tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ TTHC theo quy định tại các Điều 8, 7, 8, 9 của Thông tư 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp và sử dụng biểu mẫu 02/RS-KSTT để rà soát, đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, chi phí tuân thủ TTHC.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng chuyên môn thuộc BQLKKT tỉnh:

1.1. Phòng Quản lý đầu tư: Thực hiện việc rà soát đối với các TTHC thuộc lĩnh vực đầu tư trong phạm vi tham mưu giải quyết và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ TTHC cụ thể về lĩnh vực đầu tư (nếu có).

1.2. Phòng Quản lý tài nguyên và môi trường: Thực hiên việc rà soát đối với các TTHC thuộc lĩnh vực Tài nguyên Môi trường thuộc phạm vi tham mưu giải quyết và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ TTHC cụ thể về lĩnh vực Tài nguyên Môi trường (nếu có).

1.3. Phòng Quản lý quy hoạch và xây dựng: Thực hiện việc rà soát các TTHC thuộc lĩnh vực Quy hoạch và Xây dựng thuộc phạm vi tham mưu giải quyết và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ TTHC cụ thể về lĩnh vực Quy hoạch Xây dựng (nếu có).

1. 4. Phòng Quản lý doanh nghiệp: Thực hiện việc rà soát đối với các TTHC thuộc lĩnh vực lao động, thương mại thuộc phạm vi tham mưu giải quyết và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ TTHC cụ thể về lĩnh vực lao động-thương mại (nếu có).

2. Thời gian tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát TTHC:

2.1.Các phòng chuyên môn thuộc BQLKKT tỉnh: Thực hiện việc rà soát và báo cáo kết quả rà soát TTHC và đề xuất, kiến nghị, kèm theo các miễu mẫu rà soát([1]), gửi về BQLKKT tỉnh (qua Văn phòng) trước ngày 25/8/2017 để tổng hợp.

2.2. Văn phòng BQLKKT tỉnh: Tổng hợp kết quả rà soát TTHC, báo cáo Sở Tư pháp trước ngày 31/8/2017, đồng thời có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các Phòng, đơn vị thực hiện tốt các nội dung trong Kế hoạch./.

Văn phòng

 


[1] Biểu mẫu số 02/RS-KSTT (gửi kèm).