Ban hành Kế hoạch tổ chức thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 1416/KH-UBND, ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017. Ngày 14/6/2017, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:
- Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc phổ biến Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, ngày 19/7/2013 của Chính phủ; Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND, ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh và các văn bản có liên quan đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật.
- Xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể, nội dung công việc, thời gian hoàn thành trong việc triển khai thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
- Trong quá trình thực hiện cần có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các đơn vị có liên quan (đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì, đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp); thường xuyên có sự trao đổi, cung cấp thông tin để phục vụ cho việc triển khai đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, thống nhất trong công tác tổ chức thi hành Luật; nâng cao vai trò của người đứng đầu trong quản lý, chỉ đạo thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, góp phần ngăn ngừa các vi phạm hành chính, tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật.
II. Nội dung:
1. Tiếp tục phổ biến pháp luật xử lý vi phạm hành chính:
1.1. Các Phòng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành; giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao nhận thức, nắm vững và chấp hành.
1.2. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y có trách nhiệm tổ chức phổ biến, quán triệt đến lãnh đạo các ngành công tác tại cửa khẩu để phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, chiến sĩ các ngành biết, nắm vững, thực hiện. 
1.3. Phòng Quản lý Doanh nghiệp đôn đốc các Công ty, doanh nghiệp trong KKT, KCN tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến người lao động trong các Công ty, Doanh nghiệp để người lao động nhận thức đầy đủ và nắm vững các nội dung cơ bản của Luật.
* Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
2. Tham dự các lớp đào tạo, tập huấn; cử cán bộ công chức làm công tác phối hợp trong công tác xử lý vi phạm hành chính theo yêu cầu, đề nghị của các cơ quan, các ngành, các cấp: 
Văn phòng BQLKKT tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu thực hiện.
* Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu, đề nghị của các cơ quan, các ngành, các cấp theo quy định.
3. Tham gia ý kiến xây dựng các văn bản QPPL để thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính theo yêu cầu, đề nghị của các Bộ, ngành Trung ương, của UBND tỉnh, Sở Tư pháp:
Văn phòng BQLKKT tỉnh phối hợp với các Phòng, đơn vị trực thuộc tham mưu thực hiện, có ý kiến tham gia vào các dự thảo, đảm bảo về chất lượng nội dung theo yêu cầu
* Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu, đề nghị của các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị.
4. Tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:
Thực hiện khi có yêu cầu, đề nghị của các cơ quan chức năng (danh sách tham gia Đoàn thanh tra, kiểm tra do Trưởng ban BQKKT tỉnh cử tham gia).
III. Tổ chức thực hiện:
1. Trưởng các Phòng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch, đảm bảo về chất lượng, tiến độ thời gian quy định.
2. Văn phòng BQLKKT tỉnh tham mưu giúp lãnh đạo BQLKKT tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị; tổng hợp kết quả, định kỳ báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) theo quy định./.

BBT (tổng hợp)