Ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 218

Thực hiện Kế hoạch số 215/KH-UBND, ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Quán triệt và thực hiện có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về PBGDPL; các Điều ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam là thành viên và các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2018;

2. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phát hiện, nhân rộng các mô hình, cách làm mới, hiệu quả; phát huy tinh thần trách nhiệm, tự học tập, tìm hiểu pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhằm tạo chuyển biến về ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật.

3. Bám sát và thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác PBGDPL.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

1.1. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1410/KH-UBND ngày 07/8/2012 của UBND tỉnh triển khai Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường công tác quản lý nhà nước về PBGDPL; đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với đối tượng thuộc phạm vi quản lý; chú trọng huy động các nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

1.2. Tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 1827/KH-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh và các Đề án PBGDPL thuộc phạm vi của Chương trình, theo hướng dẫn của Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

1.3. Tổ chức triển khai thực hiện quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.

- Thời gian thực hiện: Sau khi có hướng dẫn của Sở Tư pháp.

1.4. Tổ chức quán triệt, phổ biến các Luật mới được Quốc hội thông qua; các quy định pháp luật quan trọng, liên quan chặt chẽ đến tình hình chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại KKT, KCN, CCN trên địa bàn tỉnh; nội dung các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp bằng hình thức phù hợp với từng đối tượng, trong đó chú trọng:

- Tiếp tục thực hiện các hoạt động phổ biến, quán triệt nội dung Hiến pháp năm 2013, chỉ đạo, hướng dẫn phổ biến các Luật, Pháp lệnh, văn bản mới ban hành trong năm 2017 và năm 2018; các quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là nội dung chính sách, quy định mới trong văn bản; tư vấn, định hướng hỗ trợ khởi nghiệp, cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông đường bộ... cho cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý;

- Tiếp tục phổ biến, giới thiệu các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp, chú trọng Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á Âu, pháp luật về cộng đồng ASEAN; các Điều ước quốc tế về nhân quyền, chống tra tấn mà Việt Nam là thành viên; các thỏa thuận ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới...

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

1.5. Triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 gắn với thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua qua 05 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2018.

1.6. Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn, tham gia bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật mới và kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL cho báo cáo viên pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

1.7. Phát hiện, nhân rộng các mô hình, cách làm mới, sáng tạo, linh hoạt trong công tác PBGDPL; tăng cường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác PBGDPL.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

1.8. Bảo đảm điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác PBGDPL thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn quản lý.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

1.9. Theo dõi, phát hiện và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn triển khai thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành qua 05 năm triển khai thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

1.10. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; đổi mới nội dung, phương pháp thực hiện PBGDPL, tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL thông qua ứng dụng công nghệ thông tin.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

1.11. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 829/KH-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh triển khai Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020" trên địa bàn tỉnh; Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" (sau khi được ban hành).

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

1.12. Tăng cường công tác xây dựng, khai thác và quản lý tủ sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý đảm bảo các nội dung theo quy định tại Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 06/2011/CT-UBND ngày 01/7/2011 của UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

1.3.3. Phối hợp thực hiện các nội dung PBGDPL có liên quan do cơ quan, đơn vị khác chủ trì.

- Thời gian thực hiện: Khi có đề nghị của cơ quan chủ trì.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các phòng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trong kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

2. Văn phòng BQLKKT tỉnh theo dõi, tổng hợp, tham mưu Lãnh đạo Ban chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch này; định kỳ báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) theo quy định./.

Văn phòng