Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện CCHC 6 tháng đầu năm 2017

Ngày 06/6/2017, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành báo cáo số 112/BC-BQLKKT về đánh giá kết quả thực hiện CCHC 6 tháng đầu năm 2017. Nội dung báo cáo như sau:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC:
Thực hiện Kế hoạch số 3146/KH-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2017 và căn cứ tình hình thực tiễn, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BQLKKT tỉnh. BQLKKT tỉnh xây dựng và triển khai Kế hoạch số 07/KH-BQLKKT ngày 08/02/2017 về kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tại BQLKKT tỉnh năm 2017; tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các mục tiêu, yêu cầu, nội dung nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước tại BQLKKT tỉnh năm 2017 theo Kế hoạch đã đề ra. Đồng thời cập nhật các văn bản và lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của cấp trên về cải cách hành chính nhà nước gắn với triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung có liên quan.
2. CCHC trên các lĩnh vực:
2.1. Cải cách thể chế:
2.1.1. Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL: 
Thường xuyên thực hiện việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật đạt được kết quả:
- Đã báo cáo UBND tỉnh 01 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ (Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND , ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh về mức thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y).
- Phát hiện 01 văn bản QPPL không còn phù hợp với văn bản QPPL của cấp trên mới ban hành sau (Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế mua - bán hàng miễn thuế đối với khách tham quan du lịch tại khu thương mại - công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum không phù hợp với Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế). 
2.1.2. Tham mưu UBND tỉnh hành văn bản QPPL:

- Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp làm việc giữa Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông (ban hành kèm theo Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh).

- Đang trình UBND tỉnh xem xét, Quyết định ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc BQLKKT tỉnh.
- Đang dự thảo, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế mua - bán hàng miễn thuế đối với khách tham quan du lịch tại khu thương mại - công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum.  
2.1.3. Phổ biến, giáo dục pháp luật:  
Tiếp tục phổ biến đến toàn thể CCVC và người lao động của BQLKKT tỉnh các chủ trương, văn bản của cấp trên và văn bản của BQLKKT tỉnh về CCHC bằng những hình thức phù hợp, hiệu quả, chủ yếu là qua hệ thống thông tin điện tử văn phòng (e0ffic) và Trang thông tin điện tử (kkt-kontum.gov.vn).
2.2. Cải cách thủ tục hành chính:
- Đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum
- Công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; đồng thời tổ chức thực hiện theo đúng quy định.
- Trong 6 tháng đầu năm 2017 đã iếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC đúng hẹn đối với 11/11 trường hợp (lĩnh vực đầu tư 01, tài nguyên - môi trường 04, quy hoạch - xây dựng 05, quản lý lao động - thương mại 01).
2.3. Cải cách tổ chức hành chính:
Tiếp tục thực hiện việc kiện toàn tổ chức, sắp xếp cán bộ theo Quyết định số 51/QĐ-UBND, ngày 01/02/2016 về thành lập các đơn vị thuộc Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum. Đồng thời ổn định hoạt động tại Trụ sở chính của BQLKKT tỉnh (Khu I - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y).

- Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Giao các Trưởng phòng, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm trực tiếp trước Lãnh đạo BQLKKT về việc CBCCVC phòng, đơn vị mình tuân thủ nội quy, quy chế làm việc cũng như chất lượng, hiệu quả công việc được giao.
- Duy trì thực hiện tốt công tác quản lý biên chế CCVC theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ của UBND tỉnh.  
- Giải quyết các chế độ cho CCVC đúng, đủ theo quy định.
- Cử CBCC, VC và NLĐ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền.
2.5. Cải cách tài chính công:
- Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc liên quan, tham mưu quản lý chặt chẽ nguồn kinh phí tự chủ được giao cho BQLKKT tỉnh trong năm 2017; bảo đảm chi tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, ưu tiên chi cho hoạt động công vụ.
- Tiếp tục triển khai giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.
- Hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ tại Hội nghị cán bộ công chức đầu năm 2017.
2.6. Hiện đại hóa hành chính:
- Tiếp tục công bố và duy trì thực hiện việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN  ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan theo quy định.

- Đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của BQL KKKT tỉnh năm 2017.
- Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan. CCVC thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong xử lý công việc.

II. Đánh giá chung:
1. Uu điểm:
- Công tác rà soát các văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành có liên quan được BQLKKT tỉnh quan tâm thực hiện và đạt được kết quả tích cực, hiệu quả.
- Công tác tham mưu UBND tỉnh xây dựng và ban hành các văn bản có liên quan được thực hiện đảm bảo về thủ tục, nội dung, quy trình, tiến độ; tổ chức thực hiện nghiêm túc ngay sau khi văn bản được ban hành.
- Các kế hoạch, chương trình công tác liên quan đến các lĩnh vực CCHC đều được xây dựng đảm bảo về tiến độ, phù hợp với văn bản của cấp trên và sát với tình hình thực tiễn, khả thi.
2. Tồn tại, hạn chế:
Công cụ, dụng cụ hỗ trợ việc hiện đại hóa nền hành chính công tuy được quan tâm đầu tư nhưng chưa đồng bộ.
III. Nhiệm vụ CCHC 6 tháng cuối năm 2017:
1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 07/KH-BQLKKT ngày 08/02/2017 về cải cách hành chính nhà nước tại BQLKKT tỉnh năm 2017.
2. Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên có liên quan đến công tác CCHC.
3. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc BQLKKT tỉnh.

4. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế mua - bán hàng miễn thuế đối với khách tham quan du lịch tại khu thương mại - công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum.
5. Tập trung  triển khai Kế hoạch số 21/KH-BQLKKT ngày 10/5/2017 về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BQLKKT tỉnh. Kết quả rà soát gửi đến Sở Tư pháp trước ngày 31/8/2017....

Văn phòng (tổng hợp)