Báo cáo đánh giá tình hình sử dụng lao động, tiền lương, thu nhập, nhà ở của người lao động 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo đánh giá tình hình sử dụng lao động, tiền lương, thu nhập, nhà ở của người lao động 6 tháng đầu năm 2017. Tải về: File đính kèm.