Báo cáo thi hành Luật tiếp cận thông tin

BC thi hành Luật tiếp cận thông tin. Tải về: Fiel đính kèm.