Chương trình công tác BCH Công đoàn BQL Khu kinh tế tỉnh năm 2016

Chương trình công tác của BCH Công đoàn BQL Khu kinh tế tỉnh năm 2016