Công bố Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Ngày 14/4/2017, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 46/QĐ-BQLKKT về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2008.

Theo đó, Hệ thống quản lý chất lượng tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên 46 lĩnh vực hoạt động, bao gồm: (1) Quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư); (2) Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư); (3) Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư); (4) Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; (5) Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư; (6) Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư và đã có quyết định chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền; (7) Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; (8) Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư); (09) Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh; (10) Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ; (11) Chuyển nhượng dự án đầu tư; (12) Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế; (13) Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài; (14) Cấp lại, Hiệu đính thông tin, Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; (15) Giãn tiến độ đầu tư; (16) Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư; (17) Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư; (18) Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC; (19) Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC; (20) Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương; (21) Cung cấp thông tin về dự án đầu tư; (22) Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư; (23) Quy trình Cấp Giấy phép xây dựng mới (đối với công trình không theo tuyến); (24) Cấp Giấy phép xây dựng cho dự án; (25) Cấp Giấy phép xây dựng (đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình); (26) Cấp Giấy phép xây dựng (đối với trường hợp di dời công trình); (27) Điều chỉnh Giấy phép xây dựng; (28) Giấy phép xây dựng; (29) Cấp lại Giấy phép xây dựng; (30) Giao đất, cho thuê đất (không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân tỉnh); (31) Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (áp dụng trường hợp ủy quyền theo khoản 4, Điều 32-Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT); (32) Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (áp dụng đối với trường hợp ủy quyền theo khoản 4, Điều 32-Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT); (33) Đăng ký xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản (áp dụng đối với trường hợp ủy quyền theo khoản 1, Điều 12-Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên Môi trường); (34) Đăng ký xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản (áp dụng đối với trường hợp ủy quyền theo khoản 2, Điều 12-Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên Môi trường); (35) Đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; (36) Tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể của các danh nghiệp trong khu công nghiệp; (37) Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp đưa người lao động làm việc ở nước ngoài thời hạn dưới 90 ngày; (38) Cấp Giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc theo hợp đồng lao động trong Khu kinh tế tỉnh Kon Tum; (39) Cấp lại Giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc theo hợp đồng lao động trong Khu kinh tế tỉnh Kon Tum; (40) Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động trong Khu kinh tế tỉnh Kon Tum; (41) Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa – Mẫu D; (42) Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; (43) Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; (44) Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; (45) Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; (46) Quản lý văn bản đi và văn bản đến; (47) Giao dịch theo cơ chế “một cửa”, cơ chế “một cửa liên thông”.

Việc công bố và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum nhằm góp phần đáng kể trong việc cải cách hành chính tại địa phương và cơ quan.

Trước đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Quyết định số 44/QĐ-BQLKKT về ban hành Danh mục Tài liệu nội bộ thuộc hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 áp dụng tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

Chi tiết văn bản, tải tại đây!