* Công bố giá cho thuê đất tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (giai đoạn năm 2017-2019)

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum vừa công bố giá cho thuê đất trả tiền hàng năm; trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá theo quy định của pháp luật tại Khu I, Khu II - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Thông tin Công bố gồm: Chức năng sử dụng đất; Thời gian miễn giảm; Thời gian phải trả tiền thuê đất; Đơn giá trả tiền thuê đất hàng năm và Đơn giá trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê…

Các nhà đầu tư căn cứ bản công bố để lựa chọn phương thức trả tiền thuê đất và hạch toán giá thành trước khi quyết định đầu tư và ký hợp đồng thuê đất tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Văn bản Công bố được niêm yết tại trụ sở Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (khu I-Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y) và tại trang TTĐT Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (địa chỉ: kkt-kontum.gov.vn)../

(Xem chi tiết Bản công bố tại đây)

Phòng QL TNMT