Công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2017

Thực hiện Hướng dẫn số 11-HD/BTGHU, ngày 10/3/2017 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2017, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh ban hành Kế hoạch số 363-KH/ĐU về triển khai công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2017. Toàn văn nội dung kế hoạch như sau:

KẾ HOẠCH
triển khai công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2017

Thực hiện Hướng dẫn số 11-HD/BTGHU, ngày 10/3/2017 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2017.
Đảng uỷ Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh (Đảng ủy BQLKKT tỉnh) ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2017 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về vấn đề biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc; giữ gìn, bồi đắp tình yêu, ý thức trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên; khơi dậy và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ Quốc.
- Đấu tranh có hiệu quả đối với các hoạt động tuyên truyền của các thế lực thù địch, cơ hội lợi dụng vấn đề biên giới, lãnh thổ làm tổn hại khối đại đoàn kết dân tộc và mối quan hệ đối ngoại truyền thống tốt đẹp của nước ta với các nước láng giềng.
- Công tác tuyên truyền phải đảm bảo đúng định hướng, chính xác trong việc thong tin; tạo sự thống nhất, tin tưởng, đồng thuận cao trong xã hội vào các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo. Coi trọng chất lượng, nội dung và sự phù hợp với đặc điểm đối tượng, thời lượng tuyên truyền.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN:

1. Tuyên truyền, quán triệt đầy đủ những nội dung có liên quan đến biển, đảo Việt Nam trong các văn kiện, nghị quyết của của Đảng . Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về vấn đề biển, đảo như: Kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới và chủ quyền biển, đảo, vùng trời của Tổ Quốc; đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển  bền vững đất nước. Giải quyết những bất đồng, tranh chấp bằng giải pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nâng cao năng lực thực thi pháp luật của các lực lượng làm nhiệm vụ ở biển, đảo.

2. Tiếp tục tuyên truyền những cơ sở, các chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các quy định của pháp luật trong nước, các nước trong khu vực Biển Đông và quốc tế về biển, đảo; các văn bản, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, tổ chức quốc tế có liên quan tới biển, đảo Việt Nam.

3. Tuyên truyền về phát triển kinh tế biển nhằm tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Chú trọng tuyên truyền phát triền các ngành công nghiệp dầu khí, đánh bắt xa bờ, kinh tế hàng hải, du lịch biển, đảo.

4. Tuyên truyền về vấn đề biến đổi khí hậu; những cam kết và hành động của Việt Nam đối với hiện tượng biến đổi khí hậu; về tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ an ninh, trật tự an toàn khu vực ven biển và trên vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối ngoại để bạn bè quốc tế hiểu chính xác, đầy đủ về lập trường chính nghĩa và tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, kịp thời đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù  địch về vấn đề Biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan trên Biển Đông

 III. HÌNH THỨC TUYỂN TRUYỀN: 
Tổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt Chi bộ, cơ quan, đoàn thể, thông tin trên Trang TTĐT cơ quan, hệ thống eOffice cơ quan, tổ chức treo băng zôn, pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ ca ngợi về biển, đảo của Tổ quốc….
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Căn cứ Kế hoạch này, Chi ủy các Chi bộ trực thuộc phối hợp với Ban chấp hành các đoàn thể, lãnh đạo cơ quan triển khai kế hoạch tuyên truyền, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, gắn kết các nội dung tuyên truyền về biển, đảo với việc tuyên truyền Nghị quyết Đại hội của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

2. Thực hiện nghiêm túc các quy định về cung cấp thông tin và sử dụng thông tin của Đảng, Nhà nước đã ban hành liên quan đến vấn đề biển, đảo.

- Nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền phải phù hợp, đúng đối tượng. Tùy theo tình hình thực tế của cơ quan có thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền hoặc tham gia các hoạt động tuyên tuyền theo kế hoạch của các ngành, các cấp.

3. Ban Biên tập Trang TTĐT cơ quan tích cực tham gia tuyên truyền về các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo; những cơ sở, chứng cứ pháp lý lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 02 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả về Đảng ủy Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh để tổng hợp, báo cáo cấp ủy cấp trên./.

Văn phòng