Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020

Trong 03 ngày, từ ngày 19 đến 21/4/2017 tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020.

Tính đến ngày 20/4/2017 đã có 4/5 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Ban Quản lý  Khu kinh tế tỉnh tổ chức thành công Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017-2020 (chiếm 80%). Tổng số cấp ủy viên được bầu của 4 chi bộ tại Đại hội lần này là 10 đồng chí, trong đó tái cử là 09 đồng chí (chiếm 90%), nữ có 01 đồng chí (chiếm 10%).
Báo cáo cho thấy, thời gian qua, các chi bộ về cơ bản bám sát phương hướng, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và tình hình, nhiệm vụ cụ thể của từng chi bộ; đánh giá đầy đủ, toàn diện, khách quan những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các chi ủy và nguyên nhân; kiểm điểm tương đối toàn diện và nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của các chi ủy chi bộ trong thời gian qua; đồng thời đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, những giải pháp cơ bản có tính khả thi cho nhiệm kỳ 2017-2020.
Từ thực tiễn tổ chức Đại hội chi bộ của nhiệm kỳ trước tại Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cho thấy, Đảng ủy đã quan tâm đúng mức việc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ trực thuộc nghiên cứu, quán triệt các văn bản, hướng dẫn của tổ chức đảng cấp trên về công tác đại hội để các chi bộ chuẩn bị và tổ chức đại hội đúng nguyên tắc; phát huy dân chủ, trí tuệ của đảng viên trong việc đóng góp xây dựng văn kiện và nhân sự.
Công tác kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị và tổ chức đại hội của các chi bộ đúng theo chỉ đạo, hướng dẫn. Trên tinh thần đó, các chi ủy đã nghiêm túc chuẩn bị văn kiện đại hội, tổ chức lấy ý kiến đóng góp văn kiện đại hội một cách chu đáo, chặt chẽ và phát huy dân chủ, tạo không khí sôi nổi khi thảo luận trong đại hội; công tác nhân sự được chuẩn bị bảo đảm chất lượng, quy trình chặt chẽ. Điều này đã góp phần quyết định vào thành công của Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh trong kỳ Đại hội lần này.

(Đ/c Vũ Mạnh Hải - Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban phát biểu chỉ đạo đại hội tại Chi bộ Kế hoạch tổng hợp)


Đồng chí Vũ Mạnh Hải - Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã biểu dương những kết quả đạt được và thẳng thắn nêu ra những tồn tại, hạn chế cần nhanh chóng khắc phục của các chi bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao nhiệm kỳ qua. Đồng thời, Đảng ủy chỉ đạo các chi ủy khóa mới nhanh chóng xây dựng kế hoạch công tác, chương trình hành động toàn khóa, chủ động nắm bắt tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2017 và những năm tiếp theo.
Các chi bộ phải làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động để ổn định tư tưởng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; nêu cao trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, chung sức, đồng lòng cùng Đảng bộ, cơ quan phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Một số hình ảnh tại đại Hội:


(Đại hội chi bộ Quản lý đầu tư và Quản lý doanh nghiệp)

(Bí thư, Phó Bí thư chi bộ Kế hoạch tổng hợp ra mắt nhận nhiệm vụ trước đại hội)

(Đại hội chi bộ Văn phòng)

(Chi ủy chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2017-2020 ra mắt nhận nhiệm vụ)

(Đại hội chi bộ Quy hoạch xây dựng và tài nguyên môi trường).

(Chi ủy chi bộ Quy hoạch xây dựng và tài nguyên môi trường nhiệm kỳ 2017-2020)

Văn phòng