* Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

Nhằm tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008, ngày 31/8/2017, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tiến hành đợt đánh giá chất lượng nội bộ năm 2017.

Đoàn đánh giá của Ban sẽ tiến hành đánh giá tại 07 đơn vị: Lãnh đao + QMR, Văn phòng/Bộ phận một cửa, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Quản lý đầu tư, Phòng Quản lý tài nguyên và môi trường, Phòng Quản lý doanh nghiệp, Phòng Quản lý quy hoạch và xây dựng. Đây là những đơn vị áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vào công tác quản lý tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Thành phần tham gia đánh giá bao gồm Ban giám sát Đảm bảo chất lượng, thư ký ISO, lãnh đạo đơn vị và thành viên được phân công. Phạm vi đánh giá lần này tập trung rà soát việc vận hành Hệ thống quản lý chất lượng của các đơn vị kèm minh chứng. Bên cạnh mục tiêu đánh giá là tìm kiếm sự phù hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008, đợt đánh giá lần này còn tìm kiếm cơ hội cải tiến và nâng cao hiệu lực hệ thống quản lý cho các đơn vị. 

Việc xây dựng và áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống Quản lý chất lượng trong công tác quản lý nhà nước là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị. Mục đích của đợt đánh giá nội bộ định kỳ lần này là xem xét, kiểm tra các tài liệu, quy trình cũng như việc thực hiện các quy trình giải quyết công việc trên thực tế. Từ đó, có những sửa đổi, bổ sung đối với quy trình cho phù hợp hoặc có những điều chỉnh trong quá trình thực hiện để đạt hiệu quả cao hơn./.

Văn phòng