Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngày 04/11/2016, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2740/UBND-KGVX yêu cầu:

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cần xác định rõ mục tiêu của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhằm xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Tập trung tổ chức nghiên cứu, quán triệt đầy đủ nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 27/CT-TTg cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức lao động phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị mình, đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kết hợp với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Giao ngành Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội triển khai kế hoạch giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên, học sinh trong các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các bậc phổ thông; giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Báo Kon Tum, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đẩy mạnh công tác truyền thông về Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, phê phán các hiện tượng cá nhân, tổ chức vi phạm các chuẩn mực về đạo đức, lối sống.

Đồng thời giao Sở Nội vụ hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát, xây dựng, công bố và tổ chức thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; hướng dẫn các hình thức khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo quy định.

Tải văn bản tại đây!

Văn phòng