Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chiều ngày 31/10/2016, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05),  Kế hoạch số 03-KH/TW về việc Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05 và dự thảo Kế hoạch của Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương cho toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức của cơ quan, đơn vị.

Tại Hội nghị đồng chí Vũ Mạnh  Hải - Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã quán triệt sâu 6 nội dung cơ bản, nhấn mạnh một số điểm mới trong Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; nhấn mạnh một số yêu cầu được nêu trong chỉ thị, đó là: tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; về việc gắn "xây" với "chống"; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm và cả nhiệm kỳ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm "sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện"; …

Sau Hội nghị, các chi bộ trực thuộc, đoàn thể trong cơ quan tiếp tục cụ thể hóa và triển khai Chỉ thị 05 cho đảng viên, cán bộ công chức, viên chức ở từng phòng, đơn vị, đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trước đó, Hội nghị đã theo dõi video bài nói chuyện của GS-TS Hoàng Chí Bảo-  chuyên gia cao cấp, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài - nhân lực về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

Văn phòng (tổng hợp)