Kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm, đánh giá chất lượng TCCS Đảng

Nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng trong mọi nhiệm vụ chính trị của cơ quan; xây dựng cơ quan, các đoàn thể vững mạnh toàn diện; phấn đấu năm 2017 Đảng bộ đạt TCCS Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Hồi tại Thông báo số 346-TB/HU, ngày 10/2/2017 về kết quả phân loại TCCS Đảng năm 2016. Đảng ủy Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (Đảng ủy BQLKKT tỉnh) đã xây dựng kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm, đánh giá chất lượng TCCS Đảng năm 2016, với những nội dung sau:

1. Kế hoạch phát huy ưu điểm:
    - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt các quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp;
- Xây dựng Kế hoạch tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 04-NQ/TW (khóa XII) về về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ trên cơ sở đó tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực công tác.
- Phối hợp với lãnh đạo cơ quan triển khai công tác tổ chức, củng cố bộ máy; có các giải pháp hiệu quả để chấn chỉnh lề lối làm việc tại cơ quan; rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được giao theo quy định, đảm bảo phát huy hiệu quả, hiệu lực quản lý theo hướng tinh gọn, hợp lý.
    - Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể sinh hoạt có hiệu quả theo đúng Điều lệ quy định.
    - Thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình; kiên quyết đấu tranh loại bỏ các hiện tượng dĩ hòa vi quý, né tránh, ngại va chạm, không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Xây dựng mối đoàn kết thật sự, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ đạt TCCS Đảng TSVM năm 2017.
    - Lãnh đạo Chính quyền cơ quan, các tổ chức đoàn thể xây dựng mối quan hệ phối hợp, đoàn kết thống nhất, tập trung phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao của cơ quan.
    - Lãnh đạo các chi bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm.
    - Thực hiện công tác phân công đảng viên gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; Phát huy tính tiền phong, gương mẫu, nêu cao vai trò trách nhiệm, ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, lấy hiệu quả công tác làm thước đo để nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên.
    2. Kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm:
    Trên cơ sở Kết luận tại Hội nghị kiểm điểm TCCS Đảng và đảng viên năm 2016 của Đảng bộ; nhằm triển khai thực hiện tốt các nội dung yêu cầu để sửa chữa các khuyết điểm tồn tại. Đảng ủy BQLKKT tỉnh đề ra nội dung, thời gian, tiến độ và giao nhiệm vụ cụ thể như sau:
2.1. Đối với khuyết điểm: Hạ tầng KKT, KCN tuy có được quan tâm đầu tư nhưng còn hạn chế, chưa đảm bảo tiến độ theo quy hoạch.
- Biện pháp khắc phục: Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế và đảm bảo ANQP trên địa bàn KKT, KCN; tập trung ưu tiên bố trí vốn đầu tư để hoàn thành dứt điểm những dự án quan trọng, những dự án chuyển tiếp, đặc biệt là đối với các dự án về hạ tầng giao thông, dự án bãi đỗ xe, dự án chợ biên giới, kho ngoại quan..., đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa qua lại cửa khẩu và hỗ trợ cho sản xuất, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế và ổn định đời sống.
- Đơn vị thực hiện: Đảng ủy BQLKKT tỉnh chỉ đạo, cơ quan BQLKKT tỉnh tham mưu, phối hợp thực hiện.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm. 
2.2. Đối với khuyết điểm: Công tác thu hút đầu tư vào KKT, KCN, CCN vẫn còn khó khăn, chưa thu hút được nhiều các dự án có quy mô vốn lớn, nhất là các dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài.
- Biện pháp khắc phục: Tổ chức tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển, các cơ chế, chính sách ưu đãi mà Chính phủ, tỉnh Kon Tum áp dụng tại KKT, KCN với các nhà đầu tư trong và ngoài nước; kiện toàn Tổ hỗ trợ đầu tư; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa để giúp các nhà đầu tư tìm hiểu thông tin và lập thủ tục đầu tư vào KKT, KCN, CCN.
- Đơn vị thực hiện: Đảng ủy BQLKKT tỉnh chỉ đạo, cơ quan BQLKKT tỉnh lãnh đạo các Phòng, đơn vị; Tổ hỗ trợ đầu tư, Bộ phận Một cửa chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.
2.3. Đối với khuyết điểm: Công tác chỉ đạo, phối hợp với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương để giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan có lúc chưa kịp thời.
- Biện pháp khắc phục: Chủ động phối kết hợp tốt với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giới thiệu đất, thu hồi đất, giao lại đất, cho thuê đất theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện tốt chức năng chủ trì, phối hợp các ngành công tác tại cửa khẩu trong công tác kiểm tra, kiểm soát qua lại cửa khẩu.
- Đơn vị thực hiện: Đảng ủy BQLKKT tỉnh chỉ đạo; Cơ quan BQLKKT tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và BQL CKQT Bờ Y phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, các ngành công tác tại cửa khẩu thực hiện.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.
2.4. Còn lúng túng, bị động trong giải quyết công việc; có một số việc, một số bộ phận chưa thống nhất trong xử lý công việc;.
- Biện pháp khắc phục: Xây dựng chương trình công tác năm, quý, tháng phù hợp với tình hình thực tế nhiệm vụ của cơ quan; chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc trên cơ sở giữ vững nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Tập trung giải quyết những vấn đề cấp thiết, trọng tâm của cơ quan, đơn vị, có phân công đơn vị, cá nhân thực hiện. Quá trình triển khai thực hiện được sự đồng thuận, nhất trí cao trong cơ quan. Việc sơ kết, tổng kết các chương trình, kế hoạch đều được thực hiện theo đúng hướng dẫn, đúng tiến độ, đúng thời gian quy định.
- Đơn vị thực hiện: Đảng ủy, cơ quan BQLKKT tỉnh, các Chi bộ, các Phòng, đơn vị thực hiện.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.
2.5. Việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc, quy trình công tác của một số ít CC,VC, LĐ thuộc quyền quản lý trong cơ quan chưa nghiêm.
- Biện pháp khắc phục: Quán triệt tới từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động cơ quan phát huy tính tiền phong, gương mẫu, nêu cao vai trò trách nhiệm cá nhân, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, lấy hiệu quả công tác làm thước đo để nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên hàng năm. Chỉ đạo chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan, giờ giấc và lề lối làm việc, đấu tranh phê phán, loại bỏ những biểu hiện trái với quy định của Đảng, nội quy, quy chế của cơ quan; tập trung xây dựng mối đoàn kết thống nhất, môi trường làm việc: tự giác, trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
- Đơn vị thực hiện: Đảng ủy, các Chi bộ, cơ quan, các đoàn thể chỉ đạo; từng CBCC, VC, LĐ cơ quan xây dựng kế hoạch thực hiện.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.
2.6. Công tác kiểm tra giám sát, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện có sự quan tâm nhưng chưa thường xuyên; tâm lý, ngại va chạm vẫn còn, ảnh hưởng đến việc nhận xét, đánh giá, phê bình. Còn có đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật.
- Biện pháp khắc phục: Quan tâm, chỉ đạo triển khai công tác kiểm tra, giám sát đối với từng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình; kiên quyết đấu tranh loại bỏ các hiện tượng dĩ hòa vi quý, né tránh, ngại va chạm, không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, xây dựng mối đoàn kết thật sự, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, góp phần xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện.
- Đơn vị thực hiện: Đảng ủy BQLKKT tỉnh chỉ đạo; UBKT Đảng ủy BQLKKT tỉnh tham mưu; các Chi bộ, cơ quan, đoàn thể quán triệt thực hiện.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

Xem Kế hoạch tại đây!

Văn phòng