Kế hoạch tuyên truyền về “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2017”

Thực hiện Kế hoạch số 55-KH/HU, ngày 27/4/2017 của Huyện ủy Ngọc Hồi về việc tuyên truyền về “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2017”. Đảng uỷ Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh (Đảng ủy BQLKKT tỉnh) ban hành Kế hoạch số 382-KH/ĐU ngày 18/5/2017 về triển khai công tác tuyên truyền về “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2017”, nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển ở mỗi nước hiện nay; ôn lại truyền thống liên minh chiến đấu đặc biệt, sự ủng hộ chí tình, chí nghĩa giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước trong những năm qua, góp phần không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào trong tình hình mới.
- Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động cơ quan, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ về ý nghĩa, tầm quan trọng của “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2017” cùng các sự kiện như: 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2017); 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (05/9/1962-05/9/2017). Tuyên truyền chống lại các luận điện xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ mối quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào.
- Công tác tuyên truyền đảm bảo sự nhất quán trong chỉ đạo, nội dung thông tin tuyên truyền phải chính xác với những hình thức phong phú, phù hợp, mang tính thiết thực, hiệu quả; thu hút được sự quan tâm của xã hội.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN:
Các hoạt động tuyên truyền diễn ra trong cả năm 2017, tập trung vào đợt cao điểm từ đầu tháng 7 đến tháng 9/2017, với những nội dung cụ thể sau:

1. Tuyên truyền về lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào (từ năm 1962 đến nay) và tầm quan trọng của Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào:
- Tuyên truyền về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào qua các thời kỳ lịch sử; khẳng định quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là một điển hình, một hình mẫu hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc trong công cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội. Nội dung tuyên truyền phải góp phần làm cho các tầng lớp nhân dân hiểu biết sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Chủ tịch Xu-pha-nu-vông xây dựng, vun đắp và đã được các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân dân hai nước tiếp tục củng cố, phát triển và nâng tầm mối quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trên tinh thần độc lập, tự chủ và ý chí tự lực, tự cường, phát huy thế mạnh và khả năng của mỗi bên; đồng thời dành cho nhau ưu tiên, ưu đãi hợp lý, không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng hợp tác vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, góp phần vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
- Tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa của hai sự kiện quan trọng là: Ngày 05/9/1962, hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là một sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới, khẳng định sự gắn bó vận mệnh của hai dân tộc láng giềng Việt Nam - Lào, luôn kề vai sát cánh, gắn bó, đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công cuộc giành độc lập tự do cho Tổ quốc và Ngày 18/7/1977, Hai nước chính thức ký kết các Hiệp ước: Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và ra Tuyên bố chung tăng cường sự tin cậy và hợp tác lâu dài giữa hai nước. Trong đó, Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác là hiệp ước toàn diện mang tính chiến lược lâu dài, tạo cơ sở chính trị và pháp lý quan trọng nhằm củng cố và tăng cường tình đoàn kết, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Đây là mốc lịch sử quan trọng đánh dấu bước ngoặt mới trong quan hệ hai nước.
- Tuyên truyền làm nổi bật những thành tựu hợp tác mà hai nước đã đạt được trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Quan hệ Việt Nam - Lào là quan hệ hợp tác toàn diện bao gồm cả chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa… Định hướng cơ bản của Chiến lược hợp tác giai đoạn 2011-2020 là: “Phát huy truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trở thành động lực tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập của mỗi nước”. Hàng năm giữa hai Bộ Chính trị đều có các cuộc gặp mặt chính thức giữa hai Đảng, hai Nhà nước. Hoạt động ngoại giao nhân dân cũng được tăng cường. Quan hệ giữa các ban, bộ, ngành, các địa phương, các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là các tỉnh biên giới kết nghĩa đều có những trao đổi, hợp tác, đưa quan hệ đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Hai bên đã phối hợp và biên soạn công trình “Lịch sử quan hệ đặc biệt và liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam từ 1930-2007”, đúc kết bài học kinh nghiệm phục vụ cho việc xây dựng và phát triển mối quan hệ lên một tầm cao mới. Vừa qua, hai nước đã hoàn thành công tác tăng dày, tôn tạo, xây dựng hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào, ký kết 02 văn kiện quan trọng Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới và Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu vào ngày 16/3/2016…
Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch vẫn đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược âm mưu “diễn biến hòa bình”, trong đó tập trung chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa nhằm lật đổ sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và chế độ dân chủ nhân dân ở Lào, phá hoại mối quan hệ đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Lào. Vì vậy, hai bên cần tăng cường hợp tác trong công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả, thiết thực, phối hợp và trao đổi kinh nghiệm đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, bác bỏ luận điệu xuyên tạc quan hệ Việt Nam - Lào, bảo vệ sự trong sáng của mối quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào hiện nay.
2. Tuyên truyền về các hoạt động trong “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”
- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2017); 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (05/9/1962-05/9/2017). 
- Tuyên truyền các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao giữa tỉnh Kon Tum với các tỉnh Nam Lào, giữa  huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) với huyện Phu Vông (tỉnh Atapư); các hoạt động giao lưu nhân dân, văn hóa, thể thao, đối ngoại, các hội nghị liên tịch, thường liên, các cuộc hội đàm về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hi sinh trên đất bạn Lào về nước…
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Chi ủy các Chi bộ trực thuộc phối hợp với Ban Chấp hành các đoàn thể, lãnh đạo cơ quan, các Phòng, đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; coi đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, được mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia, hưởng ứng tích cực. 
Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động, phát hiện những vấn đề nảy sinh, phức tạp, kịp thời định hướng theo đúng các quan điểm của Đảng, nhà nước, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động; tăng cường công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.
2. Ban Biên tập Trang TTĐT của BQLKKT tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên Trang TTĐT (website của BQLKKT tỉnh) về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hoàn thành công tác tăng dày tôn tạo hệ thống mốc Quốc giới Việt Nam-Lào; ý nghĩa của việc thực hiện các hiệp định, thảo thuận về quản lý biên giới đã ký kết; tuyên truyền nâng cao vai trò của địa phương các xã biên giới trong việc bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ đất liền của Tổ quốc, nâng cao trách nhiệm trong việc giữ gìn đường biên, cột mốc, giữ gìn trật tự tuyến biên giới, góp phần ổn định, duy trì và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa 2 nước.
3. Giao UBKT Đảng ủy có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch; tham mưu Đảng uỷ báo cáo kết quả về Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy theo quy định./.


Văn phòng