Kế hoạch về việc triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại BQLKKT tỉnh Kon Tum

Kế hoạch về việc triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại BQLKKT tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.