Kết luận cuộc họp Ban biên tập website ngày 26/7/2017

Chiều ngày 26/7/2017, thực hiện chỉ đạo của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về nội dung thông tin đăng lên website và hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin điện tử cơ quan. Ban biên tập tổ cuộc họp, tham dự cuộc họp có đồng chí Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban trực, Trưởng Ban Biên tập wedsite chủ trì cuộc họp; Trưởng các phòng, đơn vị và các thành viên Ban biên tập.

Kể từ khi chính thức đi vào hoạt động, đến nay Trang thông tin điện tử (website) của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã dần đi vào ổn định và thu hút gần 426.000 số lượt truy cập. Đây là số lượng khá nhiều và đáng mừng so với website các Ban Quản lý Khu kinh tế, khu công nghiệp khác và so với các sở ban ngành trong tỉnh. Tuy nhiên, việc xây dựng và cập nhật các chuyên mục trên trang TTĐT chưa đảm bảo yêu cầu; nội dung thông tin đăng tải chưa đầy đủ hoặc không cung cấp đầy đủ thông tin; công tác thông tin, tuyên truyền về thu hút đầu tư chưa nhiều.

Để kịp thời khắc phục những hạn chế nêu trên, nâng cao chất lượng và đảm bảo cung cấp thông tin và dịch vụ trên website phục vụ người dân và doanh nghiệp, coi đây là một công cụ đắc lực trong việc quảng bá, kêu gọi xúc tiến đầu tư. Sau khi nghe phát biểu và thảo luận tại cuộc họp đồng chí Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban trực, Trưởng Ban biên tập đã kết luận như sau:

1. Ban biên tập wedsite tiếp tục tham mưu lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 2150/UBND-KGVX ngày 09/9/2016, Văn bản số 889/UBND-KGVX ngày 04/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh hoạt động của các trang TTĐT.

Các thành viên Ban biên tập nâng cao trách nhiệm để đảm bảo thông tin trên website luôn được cập nhật chính xác, kịp thời. Tiếp tục cải tiên, nâng cấp cấu trúc và giao diện website đảm bảo đầy đủ các mục theo quy định; nâng cao chất lượng tin, bài, đảm bảo tính đa dạng, phong phú nội dung.

2. Quy định số lượng tin, bài đăng: Hằng tháng, mỗi phòng, đơn vị phải có ít nhất 2 tin, bài đăng. Nếu không hoàn thành tiêu chí đưa tin, bài lên website theo từng tháng, Ban biên tập sẽ tổng hợp báo cáo lãnh đạo ban và xem đây là một trong những tiêu chí để bình xét thi đua khen thưởng vào dịp cuối năm.

Việc thống kê số lượng tin, bài của mỗi đơn vị hằng tháng, do Ban biên tập (đồng chí Lê Văn Quyền) tổng hợp và Trưởng ban biên tập sẽ báo cáo trong cuộc họp giao ban hằng tháng.

3. Trưởng các phòng, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực tham gia cung cấp tin, bài, điều chỉnh các tin đã đưa không còn phù hợp, cập nhật, bổ sung các văn bản chính sách, hoạt động của Ban Quản lý Khu kinh tế, tình hình KKT cửa khẩu, KCN, CCN thuộc lĩnh vực, ngành của mình phụ trách (Văn phòng chịu trách nhiệm về nội dung thủ tục hành chính, phổ biên GDPL, ISO; phòng QLĐT chịu trách nhiệm về tổng quan về KKT, KCN, CCN, xúc tiến đầu tư; phòng QHXD chịu trách nhiệm về quy hoạch, xây dựng; phòng TNMT chịu trách nhiệm thông tin công khai về đất đai, môi trường trong các KKT, KCN, CCN; phòng QLDN chịu trách nhiệm về lĩnh vực doanh nghiệp, lao động, thương mại, du lịch; phòng KHTH chịu trách nhiệm về lĩnh vực kế hoạch, thông tin dự án, đề tài; Công ty ĐTPTHT chịu trách nhiệm về hoạt động KCN Hòa Bình; Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên chịu trách nhiệm về mục đảng, đoàn thể,....) nhằm làm cho thông tin trên website phong phú, thiết thực và hữu ích hơn.

BBT