Kết luận tại cuộc họp giao ban ngày 14/8/2015

Ngày 14/8/2015 tại Văn phòng đại diện Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tại TP.Kon Tum, đồng chí Phạm Thanh Hà - Trưởng ban đã chủ trì cuộc họp giao ban cơ quan. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của các phòng, ban, đơn vị và kết quả thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Phạm Thanh Hà chủ trì cuộc họp kết luận và chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong tuần tới như sau:

1. Phòng KHTC:

- Chuẩn bị nội dung liên quan đến buổi làm việc của lãnh đạo Ban với các tổ chức, cá nhân đã và đang đầu tư vào Khu kinh tế (về cơ chế chính sách, ưu đãi, các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, quy hoạch …).

- Tập hợp các hồ sơ liên quan đến việc bỏ Trạm thu phí BOT Ngọc Hồi – Dốc Muối để báo cáo lãnh đạo Ban làm việc với các ngành liên quan.

- Nghiên cứu tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 1557/UBND-KTTH ngày 21/7/2015 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ; phối hợp lựa chọn một công trình để cắm biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

- Dự thảo phương án thu phí hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu báo cáo lãnh đạo Ban xem xét.

- Chuẩn bị tài liệu báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Kiểm tra báo cáo quyết toán ngân sách năm 2014 đối với các đơn vị trực thuộc có tài khoản theo quy định.

- Tham mưu xây dựng Chương trình công tác toàn khoá của Tỉnh uỷ khoá XV; Rà soát, tham mưu thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật đầu tư.

- Phối hợp cùng Văn phòng tiến hành thanh lý, hủy tài sản hư hỏng không còn sử dụng của cơ quan sau đợt kiểm kê theo quy định.

- Phối hợp cung cấp tài liệu tham gia Chợ Công nghệ - Thiết bị Quốc tế Việt nam năm 2015 tại Hà Nội.

- Tham mưu, đề xuất nội dung Tờ trình số 64/TTr-BQLKKT ngày 20/7/2015 của Ban quản lý Khu kinh tế về chủ trương sửa chữa hư hỏng hạ tầng giao thông Khu kinh tế của khẩu quốc tế Bờ Y; rà soát đánh giá tình hình thực hiện các chính sách đề án kế hoạch đã ban hành trên địa bàn tỉnh; rà soát đối chiếu thông tin để cấp MST người phụ thuộc bị lỗi).

          2. Phòng QHMT:

- Chủ trì phối hợp xây dựng phương án quy hoạch chia lô, bố trí gian hàng, mô hình thiết kế chợ tạm Chợ biên giới – KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y tại Lô đất điều chỉnh đường N5.

- Tham mưu thông báo giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng cho 02 doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Hòa Bình theo quy định (dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất chế biến nhựa thông của Công ty VINA ROSIN CO - Hàn Quốc và nhà máy sản xuất bê tông xi măng thương phẩm (bê tông tươi) của Công ty TNHH MTV Xuân Thành).

- Tham mưu lãnh đạo Ban quản lý tổ chức cuộc họp lấy ý kiến Sở TN&MT, Sở Xây dựng, UBND thành phố Kon Tum về việc miễn trừ đấu nối nước thải của 04 doanh nghiệp hoạt động tại Khu công nghiệp Hòa Bình, đề xuất tham mưu UBND tỉnh quyết định việc miễn trừ đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tại KCN Hòa Bình theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu văn bản hướng dẫn đôn đốc các đơn vị SXKD trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp thực hiện theo Thông tư 35/2015/TT-BTNMT, ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên - Môi trường về bảo vệ môi trường KKT, KCN, KCX, KCNC; đề nghị Cảnh sát PCCC xem xét mở lớp tập huấn PCCC cho lực lượng PCCC trong các doanh nghiệp hoạt động sản xuất tại KKT, KCN.

- Kiểm tra lại các vị trí, địa điểm quy hoạch cây xăng tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

          3. Văn phòng:

          - Chủ trì phối hợp xây dựng Đề án tinh giản biên chế chế của cơ quan đến năm 2021 theo quy định; xem xét, điều chỉnh lại các số liệu trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức giai đoạn 2016-2020.

- Phối hợp với Trạm KSLH cửa khẩu quốc tế Bờ Y triển khai thực hiện Công văn số 1788/UBND-TH ngày 12/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức bộ máy của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh.

- Tham mưu điều chỉnh công chức lãnh đạo tham gia các ban chỉ đạo của tỉnh (Ban chỉ đạo thương mại biên giới, Ban chỉ đạo 389, Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh).

- Bố trí bảo vệ tại khu nhà làm việc mới (nhà mượn của Công an tỉnh).

- Rà soát, báo cáo tổng hợp tình hình triển khai thực hiện kế hoạch CCHC trên địa bàn tỉnh năm 2015; Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 của cơ quan.

4. Phòng QLTH:

- Tiếp tục rà soát, kiểm tra lại tình hình thực hiện Quyết định 365/QĐ-UBND ngày 19/4/2007; Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 21/3/2005 về việc thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất tại huyện Ngọc Hồi để lập phương án bồi thường, tái định cư và giải phóng mặt bằng theo quy hoạch. Nghiên cứu, đề xuất các quy định chuyển tiếp theo Luật Đất đai năm 2013.

- Phối hợp với Công ty ĐTPTHT tham mưu tổ chức họp xử lý 03 Doanh nghiệp làm hư hỏng hạ tầng Khu I.

- Mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng để các tổ chức, cá nhân thuê đất ký quỹ theo quy định.

- Phối hợp với chính quyền xã Bờ Y về việc hỗ trợ thôn Iệc xây nhà văn hóa cộng đồng gắn với công tác đền bù GPMB của Công ty Dương Minh Châu.

5. Trạm KSLH:

- Chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị và liên ngành công tác tại Trạm triển khai thực hiện Công văn số 1761/UBND-NC ngày 11/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ.

- Dự thảo quy chế hoạt động và nội quy của Ban quản lý cửa khẩu quôc tế Bờ Y để lấy ý kiến của các ngành liên quan.

6. Công ty ĐTPTHT:

- Tiếp tục làm việc với Kiểm toán nhà nước theo kế hoạch.

- Phối hợp với phòng KHTC đề xuất giá trị cần phải thu hồi của Công ty Nhân Thành - 10B trong việc nhận đầu tư khu siêu thị miễn thuế.

- Báo cáo UBND tỉnh và sở KHĐT về việc thanh toán chi phí chuẩn bị đầu tư của CCN ĐăkLa theo văn bản số 1680/UBND-KTTH,  ngày 04/08/2015 và  Công văn số 797/SKHĐT-TH ngày 13/07/2015.

- Lập thủ tục xin chủ trương đầu tư KCN Hòa Bình - giai đoạn II theo mẫu của sở KHĐT; Lập thủ tục khắc phục hư hỏng hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu khi có chủ trương của UBND tỉnh.

- Lắp đặt chậu hoa trên 02 dàn hoa tại Trạm KSLH đảm bảo mỹ quan tai khu vực cửa khẩu.

7. Ban quản lý các dự án đầu tư:

- Phối hợp với phòng KHTC chuẩn bị nội dung đi công tác tại TP.Hà Nội với lãnh đạo Ban để thảo luận Kế hoạch đầu tư trung hạn 2016 - 2020.

- Tham mưu phương án tiếp tục triển khai dự án đường lên cột mốc ba biên; lập dự toán kinh phí việc sửa chữa, mở rộng hai bên Trạm KSLH.

- Cung cấp hồ sơ, cử công chức làm việc với kiểm toán khu vực XII về dự án nhà máy nước khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

- Các dự án triển khai giai đoạn 2: Trình thẩm định điều chỉnh kế hoạch đấu thầu các dự án: Bãi đỗ xe Khu I, Đường D4 thuộc Khu I.

- Đi khảo sát quỹ đất để chuẩn bị tiến hành công tác đền bù, GPMB của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư vào Khu I, Khu II – Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

8. Ngoài các nội dung trên, các phòng, ban, đơn vị:

- Theo chức, năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện tốt công việc được giao (kể cả các nội dung công việc phát sinh sau họp giao ban); tăng cường đôn đốc kiểm tra chất lượng, thời gian trong giải quyết công việc, nâng cao hiệu quả công tác, nhiệm vụ được giao.

- Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở công chức, viên chức, nhân viên của đơn vị mình chấp hành nghiêm túc giờ giấc làm việc theo quy định.

Trên đây là kết luận của đồng chí Phạm Thanh Hà- Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 14/8/2015. Thông báo để các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc biết và các cá nhân có liên quan triển khai thực hiện./.