Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 28/8 đến 01/9/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 28/8 đến 01/9/2017

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ hai,

28/8/2017

- 8h30: Lãnh đạo Ban họp giao ban cơ quan với Trưởng, phó các phòng, đơn vị (tại HT BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y).

- Làm việc.

 

Thứ ba,

29/8/2017

- 9h00: Đ/c Vũ Mạnh Hải, Đặng Ngọc Thuận, Huỳnh Quốc Trung - Phó Trưởng ban khám sức khỏe tại Ban bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh.

- 13h30: Đ/c Phạm Thanh Hà - Trưởng ban họp tại BCH Quân sự tỉnh.

Thứ tư,

30/8/2017

- 8h00: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban, đại diện lãnh đạo phòng QLDN dự tập huấn về công tác thông tin, tuyên truyền của BCĐ 389 quốc gia (tại KBNN tỉnh).

- 13h30: Đ/c Vũ Mạnh Hải - Phó Trưởng ban dự Hội nghị nghị tổng kết thực hiện Luật dân quân tự vệ năm 2009.

Thứ năm,

31/8/2017

- Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban họp Đoàn đánh giá nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2008 theo Quyết định số 68/QĐ-BQLKKT ngày 01/8/2017 (tại HT BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y).

- 13h30: Đ/c Phạm Thanh Hà - Trưởng ban làm việc với các ngành công tác tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

- Lãnh đạo Ban họp giao ban với các phòng, đơn vị chuyên môn do mình phụ trách (tại HT BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y).

Thứ sáu,

01/9/2017

- 7h30: Đ/c Phạm Thanh Hà - Trưởng ban dự họp BTV Huyện ủy Ngọc Hồi (tại Huyện ủy Ngọc Hồi).

- Làm việc.

 

* Lịch công tác Tổ hỗ trợ đầu tư từ ngày 28/8 đến 01/9:

- Tại KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y: Đ/c Tô Văn Thung – CV Văn phòng.

- Tại 145 U Re: Đ/c Nguyễn Quốc Văn – Chuyên viên phòng QLDN.