Nhìn lại 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngay sau khi có Kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương và các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các địa phương, đơn vị cụ thể hóa một số nội dung để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Cấp ủy các cấp đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, có phân công tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.
Năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tiến hành kiểm tra việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện thực hiện nghiêm túc.Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức 2 Hội nghị trực tuyến quán triệt và tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đến đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện với gần 3.200 cán bộ, đảng viên tham dự. Cấp ủy các cấp đã chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân. Uỷ ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội của tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động phù hợp phổ biến, tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên. Các cơ quan báo chí của tỉnh đã có nhiều tin, bài tuyên truyền, góp phần chuyển tải thông tin các hoạt động triển khai và nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến các tầng lớp nhân dân.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch hành động. Qua đợt kiểm tra đầu năm 2017, kết quả cho thấy các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị vào chương trình công tác năm 2017 để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Một số cấp uỷ, tổ chức đảng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung quy chế làm việc; sửa đổi, xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng kế hoạch của tập thể và cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

Việc đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ được các cấp ủy đảng quan tâm thực hiện. Nhiều địa phương, đơn vị đã duy trì tốt việc sinh hoạt chi bộ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: Phân công đảng viên sưu tầm những bài viết, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lời dạy của Bác liên quan đến ngành, địa phương để giới thiệu trong chi bộ, tổ chức kể chuyện những tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; báo cáo việc rèn luyện đạo đức, tác phong theo chuẩn mực đạo đức của đơn vị; liên hệ việc học tập và làm theo của đảng viên, báo cáo trước chi bộ để các đảng viên góp ý. Tổ chức cơ quan, đơn vị, tổ dân phố chào cờ đầu tuần gắn với sinh hoạt tư tưởng về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt quy định, hướng dẫn về trách nhiệm nêu gương, nhất là triển khai thực hiện tốt Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị "về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên".
 
Các cấp uỷ, địa phương, đơn vị đã rà soát, xây dựng và thực hiện nghiêm quy định, quy chế làm việc; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nhiệm vụ quan trọng của người đứng đầuđể tổ chức sinh hoạt định kỳ; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức, nâng cao trách nhiệm, quyết liệt trong công việc,“nói đi đôi với làm”; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng. Mỗi năm, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị đều xây dựng kế hoạch công tác, giải quyết các vấn đề người dân quan tâm, lựa chọn ít nhất 02 vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách để đối thoại, gắn với việc nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 là tập trung khắc phục tình trạng cán bộ, công chức quan liêu, xa dân, thiếu trung thực, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác, tham nhũng, lãng phí, thiếu kỷ cương, kỷ luật. Đề cao tinh thần tự giác, nêu gương, trung thực, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong quá trình triển khai, nhiều địa phương, đơn vị đã thực hiện tốt việc lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; nội dung được lựa chọn sát thực, trọng tâm, trọng điểm; việc chỉ đạo giải quyết được thực hiện từ cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh ở một số cấp ủy chưa trở thành công việc tự giác, thường xuyên. Việc xác định nội dung đột phá còn chung chung, chưa bám sát với những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nhất là ở cơ sở. Công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, liên tục; hình thức chưa phong phú. Việc xây dựng kế hoạch của tập thể, cá nhân về học tập và làm theo ở một số nơi còn chậm. Việc nhân rộng những mô hình hay, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa được chú trọng, tạo sự lan toả rộng khắp...

Đồng chí Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Trong thời gian tới, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII "về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; trọng tâm là triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Tập trung chỉ đạo khắc phục tình trạng cán bộ, công chức quan liêu, xa dân, thiếu trung thực, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác, tham nhũng, lãng phí, thiếu kỷ cương, kỷ luật.

Ngoài ra, đề cao tinh thần tự giác, nêu gương, trung thực, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khoá XI "về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.
 

theo kontum.gov.vn