Phê duyệt đồ an QH chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu trung tâm thương mại quốc tế Bờ Y

Phê duyệt đồ an QH chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu trung tâm thương mại quốc tế Bờ Y