QH sử dụng đất khu III-KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y

1. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất: Xem tại đây!

2. Bảng tổng hợp sử dụng đất: Xem tại đây!