Quán triệt Nghị quyết 04-NQ/TW và nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hoàn thành trước ngày 31/12

Tỉnh ủy Kon Tum vừa ban hành Kế hoạch 23-KH/TU về việc học tập, quán triệt và tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII và những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, đối với cấp tỉnh, cấp huyện: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chuyên đề những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện tại Hội trường Ngọc Linh bằng hình thức trực tuyến vào ngày 19-12-2016.

Các lớp học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng  viên khối cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp; cán bộ, đảng viên cấp xã, phường, thị trấn; đoàn viên, hội viên Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tùy vào điều kiện của từng đơn vị, địa phương tổ chức bằng hình thức phù hợp và hoàn thành trước ngày 31-12-2016.

Còn đối với nội dung quán triệt các Nghị quyết 05-NQ/TW, 06-NQ/TW, Kết luận số 09-KL/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18-11-2016 của Bộ Chính trị sẽ thực hiện sau khi trung ương tổ chức quán triệt trong toàn quốc.

Mục đích của Hội nghị là giúp cán bộ, đảng viên nắm vững quan điểm, chủ trương, nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII và những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần triển khai thực hiện, đưa các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào cuộc sống; đồng thời, tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện./

Văn phòng (tổng hợp)