Quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư (Công ty Cổ phần Tấn Phát)

Quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư  và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư (Công ty Cổ phần Tấn Phát). Tải về: File đính kèm.